Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Kursy i szkolenia doskonalące

Kursy i szkolenia doskonalące

 

Radomskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli proponuje kursy (szkolenia) dla nauczycieli w następujących formach:
  I. Kursy (szkolenia) dla osób zapisujących się indywidualnie odbywają się  w siedzibie CENTRUM i trwają około 6 godzin.
Koszt kursu (szkolenia) wynosi:   40,00 zł  /1 osoba/
Kurs (szkolenie) odbędzie się po skompletowaniu grupy. O terminie jego odbycia każdy uczestnik kursu zostanie  poinformowany telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej.
II. Kursy (szkolenia) dla Rad Pedagogicznych mogą odbywać się na terenie placówki zamawiającej szkolenie lub w siedzibie CENTRUM.
Czas trwania kursu (szkolenia) wynosi od 4 do 12 godzin i zależy od zakresu tematycznego i formy.
Opłata za jeden kurs (szkolenie) rady pedagogicznej wynosi około 1 000 zł
* Organizujemy również kursy (szkolenia) zgodnie z tematyką zaproponowaną przez dyrektora szkoły.
Zgłoszenia i  ustalenia związane z kursami (szkoleniami) przyjmowane są:
w sekretariacie CENTRUM (Radom  ul. Limanowskiego 26/30)
lub pod numerami telefonów:  48 363 01 02,  48 330 83 96,  785 888 002

Proponujemy kursy i szkolenia o następującej tematyce:

1. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole z uwzględnieniem indywidualnego kontekstu placówki, w tym jej potrzeb i możliwości (Laboratorium ewaluacji).
2. Wskaźniki efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody EWD.
3. Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych.
4. Techniki mediacji i negocjacji.
5. Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.
6. Sztuka motywowania uczniów – narzędzia i metody.
7. Emisja i higiena głosu.
8. Przemoc w sieci – cyberbullying – działania profilaktyczne.
9. Praca z przemocą – interwencja kryzysowa.
10. Rozpoznanie specyficznych trudności w nauce, uzdolnień i predyspozycji uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym.
11. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
12. Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych /niepełnosprawność, choroby przewlekłe, ADHD, zaburzenia w komunikowaniu się, niedostosowanie społeczne, specyficzne trudności w nauce/ w szkole ogólnodostępnej.
13. Mediacje rówieśnicze  sposobem na rozwiązywanie konfliktów w szkole Organizacja i prowadzenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ).

14. Jak poznać siebie i swoich uczniów? - różnice indywidualne.

15. Wielointeligentna edukacja dla dziecka w praktyce.

16. Zarządzanie finansami w szkole i placówce oświatowej.

17. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /ZFŚS/ w szkole i placówce oświatowej.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.