Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy na rok szkolny 2019/2020

28 marca 2019, Autor: CKD Edukacja

CEL OGÓLNY

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2019/2020 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w prawie oświatowym.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Repetytorium z organizacji pracy przedszkola, szkoły, w tym szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  z uwzględnieniem zmian w organizacji szkolnictwa branżowego.
 • Repetytorium z ruchu kadrowego po zmianie przepisów Karty Nauczyciela.

ADRESACI SZKOLENIA

Dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych i decyzje kadrowe.

PLAN SZKOLENIA 

I sesja – Podstawy prawne pracy nad organizacją pracy szkoły/przedszkola.

Arkusz organizacyjny a organizacja pracy szkoły/przedszkola – to nie to samo.

Tryb zatwierdzania arkusza organizacyjnego – terminy, wymagane opinie – co się zmienia?

Oddział podstawą organizacji pracy szkoły/przedszkola – limity uczniów, rodzaje oddziałów.

Elastyczny model wsparcia uczniów w organizacji pracy szkoły/przedszkola – jakich błędów nie popełnić:

 • kształcenie specjalne -zachowujemy elastyczność wsparcia;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna – nie wszystko planujemy;
 • organizacja wsparcia uczniów odmiennych kulturowo, etnicznie i językowo – możliwe formy szkolne  i międzyszkolne.
 • Organizacja zajęć obowiązkowych dla szkoły a fakultatywnych dla ucznia – religia, przygotowanie do życia w rodzinie.
 • Systemowa organizacja doradztwa zawodowego – nowe rozporządzenie.
 • Organizacja zajęć prowadzonych w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych  i międzyszkolnych – racjonalne rozwiązania w organizacji pracy szkoły.

II sesja – Arkusz przedszkola/szkoły – tygodniowa liczba godzin – strona ucznia.

Arkusz organizacyjny przedszkola – elastyczność organizacji zajęć oddziałowych i międzyoddziałowych.

Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej – jedna ramówka i jedna podstawa programowa;

 • organizacja edukacji wczesnoszkolnej- zasady wyodrębniania zajęć;
 • organizacja klas IV-VIII;
 • organizacja klas łączonych

Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej

 • zmiany w ramowych planach nauczania szkół ponadpodstawowych w części dotyczącej kształcenia ogólnego, podziału na grupy, rozszerzeń, dodatkowe zajęcia edukacyjne;
 • zasady organizacji kształcenia zawodowego – nowe limity godzin na organizację praktycznej nauki zawodu;
 • wykorzystanie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych  z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły  a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;
 • istotne zmiany w organizacji szkół policealnych.

III sesja – Ruch kadrowy, jako skutek prawny arkusza organizacyjnego – strona nauczyciela.

Decyzje kadrowe po przekształceniu szkoły/placówki:

 • zadania dyrektora;
 • zadania JST.

Decyzje kadrowe dyrektora po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego:

 • wypowiedzenie warunków pracy – tryb postępowania- wzór pisma;
 • kryteria wyboru nauczyciela do wypowiedzenia z przyczyn pracodawcy;
 • tryb zasięgania opinii związków zawodowych – wzory pism.
 • propozycje ograniczenia zatrudnienia i tzw. dopełnienia – tryb postepowania, najczęściej popełniane błędy – wzory pism.

Przeniesienie i uzupełnienie – zadania JST – wzory pism.

Powierzanie stanowisk kierowniczych – tryb postępowania- wzory pism.

Spotkanie poprowadziła autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.