Tło Hero

Szkolenia i kursy

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja”

– niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

Umożliwiamy zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zdobytych wcześniej umiejętności, a tym samym współtworzenie własnej, indywidualnej ścieżki rozwoju.

Analizując rynek pracy i wymagania pracodawców, proponujemy szkolenia dostosowane do potrzeb wynikających z rynku pracy, a przede wszystkim do zmieniających się przepisów prawa w różnych obszarach zawodowych.

Dążymy do tego, aby nasza oferta była jak najszersza i jak najbardziej różnorodna. Dzięki temu możemy trafiać do różnych grup klientów oraz zapewniać kompleksowe przygotowanie do podjęcia nowej lub kontynuowania dotychczasowej pracy, ale z nowymi umiejętnościami i kompetencjami. W naszej ofercie znajdują się m.in. szkolenia dotyczące zagadnień medycznych, pedagogicznych, informatycznych oraz wiele innych.

 • Szkolimy nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, asystentki i higienistki stomatologiczne, opiekunów medycznych, ratowników medycznych, a także pracowników instytucji z obszaru pomocy społecznej
 • Prowadzimy kursy, których ukończenie daje możliwość pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży czy instruktor praktycznej nauki zawodu

Placówka prowadzi kształcenie ustawiczne osób dorosłych w następujących formach pozaszkolnych:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Radomiu są prowadzone z uwzględnieniem kształcenia w zakresie danej kwalifikacji. Ich ukończenie pozwala na przystąpienie do egzaminu. Po jego zdaniu uczestnicy otrzymują świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji w danej profesji. Egzamin jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Edukacyjną.

Dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym (KKZ) można:

 • otworzyć przed sobą nowe ścieżki rozwoju kariery zawodowej,
 • rozwinąć swoje umiejętności,
 • uzupełnić dotychczasowe wykształcenie,
 • uzyskać nowy zawód.
 • Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym – który odbywa się w trybie weekendowym i przygotowuje Słuchaczy do podjęcia pracy z dziećmi do lat 3. 280-godzinne szkolenie przekazuje niezbędne informacje teoretyczne oraz daje możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce. Przygotowuje do pełnienia również takich profesji jak opiekun dzienny czy opiekun w środowisku domowym – w zależności od wybranej formy szkoleniowej.
 • Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży – zajęcia trwają niespełna 40 godzin i są skierowane do wszystkich osób pełnoletnich o co najmniej średnim wykształceniu. Odbywają się w naszym radomskim centrum w systemie weekendowym.
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu – kurs online skierowany do różnych branż i specjalności. Słuchacz przyswaja podstawy pedagogiczne, psychologiczne oraz dydaktyczne, które są niezbędne, aby móc zaangażować się w kształcenie innych osób.

Kursy umiejętności zawodowych: ratownik medyczny, opiekun medyczny, pierwsza pomoc

Pełnią podobną funkcję do KKZ, jednak w ich obrębie podejmowana jest jedynie część podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie. Taki format szkolenia pozwala na doskonalenie swoich umiejętności oraz dalsze kształcenie. Jego forma sprawia, że bardzo dobrze sprawdza się w przypadku osób dorosłych, które muszą godzić dalszą edukację z pracą, więc mają ograniczony czas.

 • Ratownik medyczny – podwyższanie kwalifikacji medycznych w ramach warsztatów, seminariów oraz kursu doskonalącego dla praktykujących ratowników.
 • Opiekun medyczny – specjalistyczne szkolenie mające na celu przybliżyć Słuchaczom konkretne zagadnienie związane z opieką nad osobą chorą.
 • Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – pierwsza pomoc dla jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jego ukończenie wiąże się z otrzyma niem tytułu ratownika medycznego.

Inne kursy

Kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji.

Ich program nie odnosi się do podstawy programowej kształcenia ogólnego lub specjalistycznego, jednak są skonstruowane w taki sposób, by zapewnić możliwość pogłębienia wiedzy i zdobycia kwalifikacji zawodowych w krótkim czasie. Szkolenia tego typu są odpowiedzią na potrzeby osób funkcjonujących na obecnym, niezwykle dynamicznym rynku pracy. Pozwalają doskonalić swoje kompetencje w taki sposób, by sprostać potrzebom pracodawców. To między innymi:

 • Szkolenia informatyczne – czyli krótkie kursy weekendowe, które mogą się okazać nieocenione dla osób, które na co dzień w swoim środowisku pracy mają do czynienia z dużą ilością sprzętu informatycznego.