Tło Hero

Pierwsze zajęcia – 20 kwietnia – XIV EDYCJA SPECJALIZACJI W ZAKRESIE ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ – Trwa rekrutacja!

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ – szkolenie specjalizacyjne

Już w kwietniu startujemy z XIV edycją SPECJALIZACJI W ZAKRESIE ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ.
Trwa nabór. Nie zwlekaj! Zadzwoń – Zapisz się!
Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskało zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Zgoda z dnia 1 października 2014 roku DPS- VI-51111-7426-114-MJ/14(21)

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, uzyskało AKREDYTACJĘ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY na prowadzone Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej i tym samym zostało wpisane do rejestru placówek akredytowanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zgoda z dnia 12 maja 2021 roku RED.546.4.2021.ABA


AKREDYTACJA – to potwierdzenie przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę wnioskującej o akredytację placówki spełnienia przez nią określonych kryteriów jakości w zakresie kształcenia ustawicznego zgłoszonego do akredytacji, o których mowa w § 4 Rozporządzenia w sprawie akredytacji. Placówka może uzyskać akredytację, jeżeli:

1. Zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:

 • pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia,
 • w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej,
 • baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,
 • baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;

2. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:

 • kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,
 • praca kadry jest systematycznie oceniana,
 • tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;

3. Opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:

 • programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii,
 • dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.

Akredytacja jest pewnym rodzajem gwarancji, że w danym obszarze placówka jest kompetentna i spełnia określone wymagania dotyczące jakości.
Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/edukacja-i-ksztalcenie/akredytacja/

CEL:

 • zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej;
 • zaktualizowanie, usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych w czasie pracy zawodowej mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i organizacji pomocy społecznej;
 • nabycie nowych doświadczeń oraz rozwijanie umiejętności kierowniczych;
 • umożliwienie poznania specyfiki pracy w placówkach pomocy społecznej oraz jej uwarunkowań, ról, w jakie wcielają się pracownicy (np. doradcy, rozjemcy, animatora środowiska, koordynatora) i wynikającej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiejętności społecznych – dla osób, które zamierzają dopiero podjąć pracę zawodową w instytucjach pomocy społecznej.

ADRESACI:

 • pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami;
 • pracownicy innych instytucji, w szczególności jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej;
 • pracownicy organizacji pożytku publicznego działających w obszarze pomocy społecznej;
 • osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce.

CO DAJE SZKOLENIE:

 • uzyskanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 • uzyskanie uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w związku ze zmianą przepisów, takich uprawnień nie można już nabyć w drodze kształcenia na studiach podyplomowych).
 • Ukończenie szkolenia jest jednym z wymogów uzyskania uprawnień do kierowania jednostkami organizacji pomocy społecznej.

PROGRAM:

 • Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym specjalizacji określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

FORMA ZAJĘĆ:

 • Szkolenie w trybie niestacjonarnym (zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele) z wyjątkiem zajęć hospitacyjnych w instytucjach pomocy społecznej, które odbywać się będą w dniach roboczych, uzgodnionych z uczestnikami szkolenia.

CZAS TRWANIA:

 • Cały cykl szkolenia to 265 godzin.
 • Zapraszamy Państwa na zajęcia stacjonarne* do naszej siedziby w Radomiu.
  Termin kolejnych zajęć 14 edycji Specjalizacji to 11-12 maja (sobota – niedziela) – od. godz. 9.00

  *Na zajęcia stacjonarne zapraszamy Państwa do naszej siedziby w Radomiu, przy ul. Limanowskiego 26/30 (budynek Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki)

UKOŃCZENIE SZKOLENIA:
Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

 • odbycie szkolenia zawierającego minimum programowe, aktywne uczestniczenie w zajęciach
 • napisanie pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnej opinii wykładowcy prowadzącego konsultacje dotyczące pracy
 • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego. Egzamin końcowy ma formę ustną i składa się z dwóch części: obrony pracy dyplomowej oraz sprawdzenia wiedzy z zakresu zagadnień objętych minimum programowym specjalizacji.

Absolwent po pozytywnym ukończeniu szkolenia otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie specjalizacji.

KOSZT:
Opłata za szkolenie to 2700 zł (Pierwsza wpłata na początku Specjalizacji – 500 zł – reszta kwoty możliwa do rozłożenia na dogodne raty – indywidualne uzgodnienia).
Kwota obejmuje zajęcie teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe, kawę i herbatę w przerwach między wykładami.
Opłata egzaminacyjna wynosi 100 zł (Kwota obejmuje organizację egzaminu końcowego, dyplom uzyskania specjalizacji).
*Możliwe jest skorzystanie z atrakcyjnej cenowo bazy noclegowej, zlokalizowanej w pobliżu siedziby CKD Edukacja (koszt własny uczestnika szkolenia).
REGULAMIN: TUTAJ

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane ukończeniem kursu prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: info@edukacja.radom.pl
POBIERZ FORMULARZ TUTAJ