Tło Hero

SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – spełnia funkcje wychowawczo-opiekuńcze w stosunku do dzieci w wieku do 3 lat w żłobkach i klubach dziecięcych; zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, organizuje zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb; współpracuje z rodzicami dziecka.

PODSTAWA PRAWNA:
Szkolenie zostało przygotowane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. z dnia 26 stycznia 2016 roku Dz. U. z 2016 r. poz. 157) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. Nr 69, poz. 368)

CEL:
Celem kursu jest nabycie przez Słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.
Celem nauczania jest przygotowanie Słuchaczy do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz zdobycie kwalifikacji do pełnienia funkcji wychowawczo-opiekuńczych, wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i dbania o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci do lat trzech.

WYMAGANIA:
Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która posiada, co najmniej wykształcenie średnie oraz:

1) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat
lub
2) przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie

* Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

PROGRAM:
Szkolenie organizowane jest zgodnie z programem zaakceptowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 33/2022 z dnia 18 października 2022 roku.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:

 1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki.
 2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.
 3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 4. Kompetencje opiekuna dziecka.
 5. Praktyka zawodowa.

KADRA:
Specjaliści prowadzący zajęcia posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia powierzonych im zajęć.

ZAŚWIADCZENIA:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (druk zgodny z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 227 poz. 186).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 280 godzin, w tym 80 godzin praktyk

TRYB ZAJĘĆ:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, co pozwala na łączenie pracy ze zdobywaniem nowych kwalifikacji lub uzupełnianiu dotychczasowych. Wyjątek stanowią praktyki odbywające się w czasie pracy żłobków, czyli w dni powszednie.

MIEJSCE:
Zajęcia teoretyczne odbywają w siedzibie CKD „EDUKACJA”, ul. Limanowskiego 26/30.
Praktyki zawodowe odbywają się wybranych placówkach i prowadzone są pod opieką doświadczonego opiekuna.

KOSZT CAŁOŚCIOWY:
1450 zł/osoba – w zależności od liczebności grupy (im więcej uczestników – tym taniej)
Cena obejmuje: organizację szkolenia, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, ciastka, egzamin, zaświadczenia.

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o złożenie w sekretariacie następujących dokumentów:

1) podanie – formularz zgłoszeniowy
2) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów.

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” jest placówką posiadającą:


1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia pod numerem EST 4430-247.
2. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00187/2017.
3. Decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatwierdzenia programów szkoleń:

 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godz.),
 • Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.),
 • Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym (40 godz.),
 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna (40 godz.).

4. Doświadczenie w kształceniu słuchaczy w zawodzie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
5.
Posiadającą zgodę na prowadzenie kształcenia w zawodzie OPIEKUNKA DZIECIĘCA na poziomie Szkoły Policealnej.
6.
Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia programu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Opiekun dziecięcy w żłobku lub w klubie dziecięcym


1. 280 godzinne szkolenie
Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

2. 80 godzinne szkolenie
Przeznaczone dla osób bez 6 – miesięcznego doświadczenia w pracy z dziećmi poprzedzającego okres zatrudnienia na stanowisku opiekuna a posiadających co najmniej średnie wykształcenie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.

3. 40 godzinne szkolenie
Przeznaczone dla osób zamierzających świadczyć pracę w charakterze wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

Po ukończeniu określonej formy szkoleniowej można pracować jako:

 • opiekun w żłobku,
 • opiekun w klubie dziecięcym,
 • opiekun dzienny,
 • opiekun w środowisku domowym.
  Posiadamy decyzję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr 4/2011 zatwierdzającą programy szkoleń zgodnie z art.16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opiekun dzienny


Opiekun dzienny – osoba, która może sprawować opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia.
1. 160 godzinne szkolenie
Przeznaczone dla osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji oraz nie pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
2. 40 godzinne szkolenie uzupełniające
Przeznaczone dla osób posiadających kwalifikacje:

 • pielęgniarki
 • położnej
 • opiekunki dziecięcej
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego

Po ukończeniu szkoleń można podjąć prace jako:

 • opiekun dzienny
 • opiekun w środowisku domowym

Klauzula informacyjna RODO do pobrania

Kwestionariusz Uczestnika szkolenia do pobrania