Tło Hero

Doskonalenie nauczycieli

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  “Edukacja” – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli

 

Celem Centrum Doskonalenia Nauczycieli “Edukacja”(CDN) jest kształcenie ustawiczne w formach doskonalenia i dokształcania umożliwiających podnoszenie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, kadry kierowniczej i nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły i placówki oświatowe.
W systemie oświaty zachodzi wiele zmian, które wymagają od współczesnego dyrektora, nauczyciela, całej rady pedagogicznej nieustającego dbania o rozwój, pogłębiania wiedzy, poszerzania kompetencji i nabywania wciąż nowych umiejętności.

Kursy i szkolenia pedagogiczne:

 • To nasza odpowiedź na bieżące potrzeby szkół i placówek oświatowych;
 • Propozycje tematyczne uwzględniają bardzo szeroki zakres zagadnień dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych;
 • Doskonalenie zawodowe daje szansę na zdobycie umiejętności, które pomogą sprostać trudnym zadaniom współczesnej szkoły.

Rodzaje szkoleń:

 • szkolenia otwarte, organizowane dla wielu szkół i placówek
 • szkolenia zamknięte, dla rady pedagogicznej jednej szkoły uwzględniające konkretne oczekiwania i potrzeby lub kilku szkół w ramach realizacji jednego, wspólnego tematu.

Kursy i szkolenia dla Rad Pedagogicznych i zespołów nauczycielskich mogą odbywać się na terenie placówki zamawiającej szkolenie lub w siedzibie CKD „EDUKACJA”.

Zagadnienia, które znalazły się wśród naszych propozycji, dotyczą istotnych kwestii funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, zmian wprowadzanych przez nowelizacje ustaw i nowe rozporządzenia, a także spraw, które stanowią istotny element naszej codziennej pracy. Wśród wielu ważnych i aktualnych tematów, wybraliśmy kilka przykładów, które prezentujemy poniżej, licząc, że co najmniej kilka z nich spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Przykładowe tematy szkoleń rad pedagogicznych

 1. Jak skutecznie wprowadzać zmiany w szkole.
 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w szkole i placówce oświatowej.
 3. Wskaźniki efektywności kształcenia.
 4. Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu współczesnego ucznia. Jak urozmaicić pracę na lekcji – TIK w szkole.
 5. Przemoc w sieci – cyberbullying – działania profilaktyczne.
 6. Praca z przemocą – interwencja kryzysowa.
 7. Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych /niepełnosprawność, choroby przewlekłe, ADHD, zaburzenia w komunikowaniu się, niedostosowanie społeczne, specyficzne trudności w nauce/ w szkole ogólnodostępnej.
 8. Mediacje rówieśnicze sposobem na rozwiązywanie konfliktów w szkole.
 9. Edukacja włączająca – uczeń niepełnosprawny w szkole.
 10. Sposoby i metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 11. Zmiany w prawie oświatowym
 12. Mobbing i dyskryminacja w szkole.

Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej naszych szkoleń jest kadra ekspertów, specjalistów, z którymi współpracujemy.           
Chcielibyśmy przekonać Państwa do skorzystania z ogromnej wiedzy i umiejętności specjalistów, ekspertów, którzy prowadzą szkolenia organizowane przez naszą placówkę. Wiedząc, że każda szkoła ma swój indywidualny charakter, a każda Rada Pedagogiczna swoją własną specyfikę i inne potrzeby edukacyjno-szkoleniowe, jesteśmy gotowi przygotować spotkanie, którego temat i zakres będą odpowiedzią na Państwa oczekiwania. 

 • Termin szkolenia: do indywidualnego ustalenia
 • Koszt: cena zależna jest od miejsca szkolenia, liczby godzin i liczebności Rady Pedagogicznej.
 • Każdorazowo ceny negocjowane są indywidualnie

Zapraszamy Państwa do współtworzenia programu szkoleń, do wspólnego ustalenia potrzeb szkoleniowych i rozwojowych poszczególnych grup nauczycieli. Takie działanie pozwoli nam przygotować tematy, zagadnienia, informacje, które rzeczywiście są potrzebne i ważne dla Państwa.