Tło Hero

Doskonalenie nauczycieli

 

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „EDUKACJA”
niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli

W systemie oświaty zachodzi wiele zmian, które wymagają od współczesnego dyrektora, nauczyciela, całej rady pedagogicznej nieustającego dbania o rozwój, pogłębiania wiedzy, poszerzania kompetencji i nabywania wciąż nowych umiejętności.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja”, uzyskało AKREDYTACJĘ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY na prowadzoną działalność  i tym samym zostało wpisane do rejestru akredytowanych publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli na stronie internetowej Kuratorium Oświaty – link TUTAJ
Zgoda z dnia 18 sierpnia 2022 roku RED.5470.22.2022.UG
CDN „Edukacja” posiada również wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00051/2022

Celem Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja” (CDN) jest organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym kadry kierowniczej i nauczycieli (w tym wychowawców i innych pracowników pedagogicznych) szkół, przedszkoli i placówek w formach doskonalenia i dokształcania umożliwiających podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy ogólnej i rozwój umiejętności zawodowych, w szczególności w zakresie organizacji pracy, metod nauczania, oceniania, wychowania i zarządzania.     
Działalność CDN „Edukacja” obejmuje także współpracę z organami prowadzącymi i nadzorującymi szkoły i placówki oświatowe w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników odpowiedzialnych za zadania JST związane z organizacją lokalnego systemu oświaty.

KURSY I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, RAD PEDAGOGICZNYCH:

 • To nasza odpowiedź na bieżące potrzeby szkół i placówek oświatowych;
 • Propozycje tematyczne uwzględniają bardzo szeroki zakres zagadnień dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych;
 • Doskonalenie zawodowe daje szansę na zdobycie umiejętności, które pomogą sprostać trudnym zadaniom współczesnej szkoły.

RODZAJE SZKOLEŃ

 • szkolenia otwarte, organizowane dla wielu szkół i placówek oświatowych; 
 • szkolenia zamknięte, dla rady pedagogicznej jednej szkoły uwzględniające konkretne oczekiwania i potrzeby lub kilku szkół w ramach realizacji jednego, wspólnego tematu.

SZKOLENIA ON-LINE
Ze względu na wyjątkową sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy, polecamy przeprowadzanie szkoleń
z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Nasze szkolenia on-line organizujemy na Platformie Microsoft Teams, która daje możliwość nie tylko wysłuchania wykładu, ale także prowadzenia zajęć w formule seminarium, zakładającej aktywny udział słuchaczy, którzy nie tylko mogą zadawać pytania na czacie, ale także mają możliwość podjęcia dyskusji z prowadzącym.

TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
Przedstawiamy Państwu wybrane tematy szkoleń, które dotychczas cieszyły się Państwa największym zainteresowaniem i sprawdziły się jako tematy szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Znajdą Państwo wśród nich zarówno zagadnienia związane z pracą wychowawczą, jak i dotyczące wsparcia emocjonalnego nauczycieli oraz organizacją pracy szkoły.

 1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia – zadania nauczyciela.
 2. Organizacja i realizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce szkolnej.
 3. Zasady sporządzania programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Diagnoza potrzeb wychowawczych i środowiskowych.
 4. Mowa akceptacji i szacunku to włączenie, mowa nienawiści to wykluczenie.
 5. Diagnoza ukształtowanych umiejętności uczniów. Budowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego.
 6. Świadome budowanie wizerunku nauczyciela, z uwzględnieniem nauczania zdalnego.
 7. Skuteczna ewaluacja wewnętrzna – element procesu doskonalenia pracy szkoły.
 8. Znaczenie stresu w szkole.
 9. Wypalenie zawodowe czy reakcja obronna? O tym, dlaczego tak trudno być dobrym nauczycielem?

NOWE TECHNOLOGIE, NOWE NARZĘDZIA
Jeśli Państwa nauczyciele potrzebują wsparcia w wykorzystywaniu narzędzi i możliwości jakie daje technologia Microsoft dla edukacji możemy zaproponować szkolenia dla różnych grup zaawansowania, zgodnie z potrzebami nauczycieli.

TEMATY SZKOLEŃ ZGODNE Z POTRZEBAMI NAUCZYCIELI
Zapraszamy Państwa do współtworzenia programu szkoleń, do wspólnego ustalenia potrzeb szkoleniowych
i rozwojowych poszczególnych grup nauczycieli. Takie działanie pozwoli nam przygotować tematy, zagadnienia, informacje, które rzeczywiście są potrzebne i ważne dla Państwa.
Nie boimy się wyzwań, dlatego chętnie zmierzymy się z każdym tematem szkolenia, który uznają Państwo za niezbędny do realizacji w ramach Rady Pedagogicznej

Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej naszych szkoleń jest kadra ekspertów, specjalistów, z którymi współpracujemy.           
Chcielibyśmy przekonać Państwa do skorzystania z ogromnej wiedzy i umiejętności specjalistów, ekspertów, którzy prowadzą szkolenia organizowane przez naszą placówkę. Wiedząc, że każda szkoła ma swój indywidualny charakter, a każda Rada Pedagogiczna swoją własną specyfikę i inne potrzeby edukacyjno-szkoleniowe, jesteśmy gotowi przygotować spotkanie, którego temat i zakres będą odpowiedzią na Państwa oczekiwania. 

 • Termin: dopasowany do możliwości i potrzeb uczestników
 • Koszt: każdorazowo do ustalenia
 • Czas: 3 godziny (lub zgodny z oczekiwaniami)
 • Lokalizacja: spotkanie on-line

* Koszt obejmuje organizację szkolenia, uczestnictwo w spotkaniu on-line, materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYSKA JAKOŚĆ
Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja” jest placówką zapewniającą wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych poprzez:

 • dostosowanie działań edukacyjnych (szkoleniowych) do indywidualnych potrzeb pracowników jednostek systemu oświaty,
 • wyposażenie słuchaczy nie tylko w wiedzę, ale także umiejętności praktyczne,
 • dbanie o najwyższy poziom organizacyjny prowadzonych form doskonalenia

Zapraszamy do współpracy.