Tło Hero

COVID – 19

 

PROCEDURY ORAZ REGULAMINY ZWIĄZANE Z COVID-19                                              OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Wobec trwającej w Polsce pandemii COVID -19 oraz konieczności przestrzegania zasad postępowania wskazanych w wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 poniżej przedstawiamy procedury oraz regulaminy obowiązujące od dnia 1 września 2020 roku w Niepublicznej Szkole Policealnej „Edukacja” w Radomiu oraz placówce kształcenia ustawicznego Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja”, dla których organem prowadzącym jest Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” Sp. z o.o.


NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE:
1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie słuchacze bez objawów chorobowych oraz infekcji.
2. Przebywając w przestrzeni wspólnej, na terenie szkoły prosimy o zasłanianie nosa i ust.
3. Przed wejściem do placówki należy zdezynfekować dłonie.
4. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad higieny (częstego mycia i dezynfekcji rąk).
5. W szkole wdrożone zostały procedury dotyczące zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji pomieszczeń i zachowania w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów.
6. W szkole obowiązuje Regulamin prowadzenia zajęć praktycznych.

Mamy nadzieję, że sytuacja w niedługim czasie ulegnie zmianie i będziemy mogli wrócić do funkcjonowania w warunkach, które znamy sprzed pandemii.
Tymczasem prosimy o zrozumienie podejmowanych przez nas działań, przestrzeganie obowiązujących procedur i stosowanie się do wskazówek pracowników szkoły.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Od września 2021 roku:
1.
Oświadczenie Słuchacza uczęszczającego do Niepublicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” w Radomiu w okresie pandemii COVID-19 – zatajenie informacji
2.
Zarządzenie Dyrektora Niepublicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” w Radomiu z dnia 3 września 2021r w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie pandemii
3.
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora z dnia 3 września 2021r – Procedura organizacji pracy Szkoły w okresie pandemii COVID-19 obowiązująca w Niepublicznej Szkole Policealnej „Edukacja” w Radomiu
4.
Wytyczne MEN, MZ i GIS z września 2021r