Tło Hero

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – szkolenie dla nauczycieli i wychowawców w zakresie udzielania pierwszej pomocy

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy

 

ADRESACI:
Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych uczący w każdym typie szkoły.

CEL:
Przygotowanie nauczycieli i wychowawców do udzielania pierwszej pomocy medycznej uczniom/ wychowankom.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy medycznej przez nauczycieli/wychowawców.
2. Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego.
3. Zasady wzywania pomocy.
4. Postępowanie ratownicze w najczęstszych stanach zagrożenia życia i zdrowia:

  • zadławienia
  • zatrucia
  • rany i krwawienia
  • urazy kostno – stawowe
  • urazy głowy
  • drgawki i hipoglikemia

5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dorosłych i u dzieci

FORMA ZAJĘĆ:
Zajęcia prowadzone są metodą wykładową obejmującą podstawy teoretyczne oraz metodami praktycznymi w postaci pokazu i ćwiczeń umiejętności praktycznych.

CO DAJE SZKOLENIE:
Nauczyciele/wychowawcy zdobędą wiadomości i praktyczne umiejętności w zakresie postępowania z uczniem/wychowankiem będącym w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

WYDAWANE DOKUMENTY:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu 

Informacje organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
6 godzin, w tym przeważająca część zajęć poświęcona jest umiejętnościom praktycznym

TRYB ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym lub innym – po uzgodnieniu z uczestnikami kursu.

MIEJSCE
Zajęcia odbywają w siedzibie CKD „EDUKACJA”, ul. Limanowskiego 26/30