Tło Hero

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – on-line – okazja!

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu organizowany przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” realizowany jest na podstawie programu zatwierdzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty LINK
Start
pierwszych zajęć po zebraniu grupy! Dlatego nie zwlekaj i zapisz się on-line TUTAJ
To świetna okazja, dla wszystkich, którzy planują prowadzenie staży i praktyk zawodowych dla uczniów lub przyjęcie pracowników młodocianych na naukę zawodu w zakładzie pracy, żeby zdobyć nowe kwalifikacje w roku szkolnym 2023/2024!

ADRESACI:

 • osoby chcące pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji wymaganych
 • przedsiębiorcy i pracownicy firm usługowych, zakładów pracy różnych branż i specjalności, którzy planują
 • praktyki zawodowe dla uczniów lub słuchaczy
 • staże
 • przyjęcie pracowników młodocianych na naukę zawodu w zakładzie pracy.

Warto sprawdzić Wymagania formalne wobec instruktora praktycznej nauki zawodu prowadzonej w strukturach pozaszkolnych LINK

CEL KSZTAŁCENIA:
Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

CZAS TRWANIA:
Łączna liczba godzin kształcenia: 48, w tym:

 • 40 godzin dydaktycznych – zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki
 • 8 godzin dydaktycznych – umiejętności dydaktyczne

RAMOWY PROGRAM KURSU:
I.
Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – 5 godz.
II. Podstawy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” – 8 godz.
III. Metodyka praktycznej nauki zawodu – 27 godz.
IV. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz.

KADRA:           

 • Wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej, związani z kształceniem zawodowym
 • Eksperci w swoich dziedzinach, związani z obszarem doskonalenia zawodowego osób dorosłych
 • Praktycy, instruktorzy kształcenia praktycznego, egzaminatorzy.

ZAŚWIADCZENIA:
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.
Osoba, która ukończyła kurs (uczestniczyła w zajęciach i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym) otrzymuje zaświadczenia o jego ukończeniu (§ 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. TRYB PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • Zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki odbywają się z wykorzystaniem metod
  i technik kształcenia na odległość – zajęcia prowadzone na platformie Microsoft Teams: 40 godz.
 • Zajęcia z zakresu „Umiejętności dydaktycznych” odbywają się w środowisku pracy: 8 godz.
 • Zajęcia on-line odbywają się wybrane dni powszednie popołudniami (od godz. 16.00) oraz w weekendy (soboty i niedziele). od godz. 9.00

2. TERMIN:
Pierwsze zajęcia w nowej edycji Kursu – po zebraniu grupy*
*Termin rozpoczęcia kursu – ustalany jest indywidualnie, po zebraniu conajmniej 12-15 osób chętnych.
W przypadku braku wymaganej minimalnej liczby chętnych, zastrzegamy możliwość przesunięcia terminu realizacji Kursu.

WARTO ZAPISAĆ SIĘ JUŻ TERAZ! –
Zachęcamy do rekrutacji on-line TUTAJ
3. KOSZT:
580 zł/osoba
4. LOKALIZACJA: zajęcia on-line i wybrany zakład pracy

WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Aby dołączyć do grupy realizującej zajęcia w ramach Kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wystarczą:

 • dostęp do wybranej przeglądarki, np. Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej,
 • głośniki lub słuchawki z mikrofonem, by mieć możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zadawania pytań wykładowcy. Kamera w komputerze nie jest konieczna.

Zaproszenia na zajęcia wysyłamy w przeddzień spotkania. Wystarczy kliknąć w link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest rozpoczęcie zajęć.

Ukończenie Kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu daje możliwość przyjmowania stażystów, praktykantów i pracowników młodocianych w zakładach usługowych (np. fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich), restauracjach, hotelach, placówkach handlowych (sklepach), zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia i innych.

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane ukończeniem Kurs pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu prosimy o wypełnienie PODANIA i przesłanie go na adres info@edukacja.radom.pl
POBIERZ FORMULARZ- TUTAJ

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i udzielimy bardziej szczegółowych informacji. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950

WAŻNE DLA PRACODAWCÓW:
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego mogą otrzymać pomoc w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wysokość kwoty dofinansowania uzależniona jest od rodzaju kształcenia młodocianego pracownika i może wynieść:

 • 8081 zł – w przypadku nauki zawodu, gdy okres kształcenia wynosi 36 miesięcy, a jeżeli okres kształcenia będzie krótszy, to kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 • 245 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania konkretnej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości nawet 10 000 zł.
Mogą je uzyskać pracodawcy prowadzący naukę zawodu w zawodach deficytowych wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Więcej informacji z wiarygodnego źródła o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika i odpowiedzi na pytania: