Tło Hero

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy

 

ADRESACI
Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele wszystkich typów szkół. 

CEL
Kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132). 

PROGRAM:
Realizujemy ramowy plan i program szkolenia zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia.

FORMA ZAJĘĆ:
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową – wykład obejmujący podstawy teoretyczne połączony z pracą w grupach i ćwiczeniami praktycznymi.

CO DAJE SZKOLENIE:
Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

WYDAWANE DOKUMENTY:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).
Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

Informacje organizacyjne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
30 godzin, w tym przeważająca część zajęć poświęconych jest umiejętnościom praktycznym

TRYB ZAJĘĆ:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym lub innym – po uzgodnieniu z uczestnikami kursu.

MIEJSCE:
Zajęcia odbywają w siedzibie CKD „EDUKACJA”, ul. Limanowskiego 26/30

CENA:
Udział w całym szkoleniu: 450 zł / osoba.
RECERTYFIKACJA: 350 zł / osoba

Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009r w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  2. Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

WARTO WIEDZIEĆ:

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach systemu oświaty posiada osoba, która legitymuje się aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przepis obowiązuje od 1 września 2010 roku.

Dlaczego CKD „Edukacja”

  1. Mamy pozytywne opinie Ministra Zdrowia w zakresie kształcenia w zawodach medycznych.
  2. Można nam zaufać, od lat w Szkole Policealnej prowadziliśmy kierunek, na którym, z bardzo dobrymi wynikami, szkoliliśmy ratowników medycznych.
  3. Cyklicznie organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty doszkalające dla osób pracujących w zawodzie ratownik medyczny.
  4. Priorytetem jest dla nas tworzenie profesjonalnego zaplecza dydaktycznego, które umożliwia nam odpowiedzialne kształcenie w zawodach medycznych, w którym ogromne znaczenie mają zajęcia praktyczne. Do dyspozycji słuchaczy oddajemy profesjonalnie wyposażone sale, przystosowane do zajęć z przedmiotów medycznych. Na wyposażenie pracowni ratownictwa składają się między innymi: fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, defibrylator manualny z aparatem EKG, laryngoskop z kompletem łyżek, worek samorozprężalny z maską i rezerwuarem tlenu, butla tlenowa z reduktorem i przewodami i wiele innych niezbędnych urządzeń i akcesoriów.
  5. Naszą kadrę stanowią wysokiej klasy specjaliści posiadający najwyższe wymagane kwalifikacje merytoryczne oraz metodyczne, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą lekarze medycyny oraz specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej.