Dotacje

Zmiany w przekazywaniu i rozliczaniu dotacji podmiotowej w systemie oświaty w 2019 r. oraz zasady pozyskania środków finansowych z rezerwy oświatowej. 11 października 2019 roku, Radom

Adresaci szkolenia

Pracownicy JST prowadzący zadania oświatowe w tym dotowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

Osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Cele szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do:

 1. prawidłowej aktualizacji dotacji udzielanej w 2019 r.;
 2. sporządzenia wniosku subwencyjnego ze względu na wzrost zadań oświatowych;
 3. prawidłowego wdrożenia zmian w przekazywaniu i rozliczaniu dotacji;
 4. profesjonalnego przygotowania procesu dotacji na rok 2020.

Plan szkolenia

I sesja – Aktualizacja kwot dotacji udzielanych w 2019 r.

 1. Skutki prawne zwiększenia subwencji na rok 2019 – nowa metryczka, co się zmieniło?
 2. Które dotacje podlegają aktualizacji z mocy przepisów przejściowych – ze względu na szczególny przypadek, jakim jest zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2019.
 3. Październikowa aktualizacja PKD z uwzględnieniem uśrednienia liczby uczniów.
 4. Limity obowiązujące przy wyrównania dotacji – jak je stosować?.
 5. Tryb wypłaty w przypadku wyrównania dotacji po aktualizacji – wzór pisma JST do organu dotowanego.
 6. Zasada kontroli prawidłowości wypłacenia dotacji w terminie do 30 grudnia po przekazaniu 12 części rocznej dotacji.

II sesja – Zasady finansowania zadań oświatowych w roku 2019.

 • Jak pozyskać dodatkową subwencję w przypadku wzrostu zadań oświatowych?
 1. definicja wzrostu zadań – 4 kroki przygotowania wniosku;
 2. dokumentacja potwierdzająca wzrost zadań;
 3. termin i tryb złożenia wniosku z tytułu wzrostu zadań – w roku 2019.
 • Jak wdrożyć zasadę odrębnego rozliczenia środków przekazanych na organizację kształcenia specjalnego?
 1. ustalenie wysokości dotacji przekazywanej na organizację kształcenia specjalnego dla każdej dotowanej jednostki oddzielnie;
 2. jak rozliczyć dotację przekazaną na organizację kształcenia specjalnego – zapisy ustawowe i ich niejasny skutek prawny.
 3. wzór pisma JST do organu dotowanego.
 • Jak wdrożyć zasadę rozliczenia dotacji wykorzystanej na pokrycie kosztów osobowych z uwzględnieniem limitów wynagrodzeń i zasad zatrudniania?
 1. limity wynagrodzeń pokrywanych z dotacji w 2019 r.;
 2. zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników podstawą kwalifikowalności wydatków ponoszonych na wynagrodzenia;
 3. wzór pisma JST do organu dotowanego.

III sesja – Zarządzanie procesem dotowania.

 1. Ustawowe terminy na uporządkowanie ewidencji jednostek niepublicznych i decyzji administracyjnych dotyczących jednostek publicznych.
 2. Obowiązek publikacji ewidencji jednostek niepublicznych.
 3. Tryb przygotowania procesu dotowania na 2020 r. – wzór pisma JST w odpowiedzi na wniosek o udzielenie dotacji.
 4. Odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna pracowników JST za decyzje związane z procesem dotowania.
 5. Odpowiedzialność JST przed sądami administracyjnymi za czynności podejmowane w związku z ustaleniem wysokości należnej dotacji i jej przekazaniem.
 6. Terminy roszczeń wynikających z zobowiązań finansowych organu dotowanego i organu dotującego.
 7. Dostosowanie uchwał JST do obowiązującego prawa- wzory zapisów w uchwale.

Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Informacje organizacyjne

Termin11 października 2019r (piątek)

Koszt: 310 zł/os*

Czas: 9.00 – 14.30

Lokalizacja: Dworek Saski, ul. B. Limanowskiego 150, Radom

* koszt szkolenia dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej przez tę samą placówkę to 280 zł.

·Rekrutacja

Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku 8 października 2019 roku.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość wraz z wypełnionym formularzem na adres: konferencja@edukacja.radom.pl.

Formularz rejestracyjny – zgłoszenie udziału w szkoleniu

Czekamy na Państwa pytania i zgłoszenia pod numerami telefonów: 483630102, 483308396, 600409950. Można do nas także napisać wykorzystując adres info@edukacja.radom.pl.

Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.