Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Opiekun medyczny – rekrutacja wrzesień 2020

22 czerwca 2020, Autor: CKD Edukacja

Opiekun medyczny to profesjonalista, który:
Opiekun medyczny to profesjonalista, który:

Opiekun medyczny
to profesjonalista, który:
– pomaga osobie chorej i niesamodzielnej, zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe,
rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze swoich podopiecznych,
– asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
– wspiera osobę chorą i niesamodzielną,
– podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Rozwijaj swoje kompetencje i umiejętności!
Bądź bardziej konkurencyjny na rynku pracy!

 ROZSZERZAMY TREŚCI NAUCZANIA Z ZAKRESU:
– Usprawniania ruchowego pacjentów
Dietetyki
– Opieki nad pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi

Dlaczego Opiekun medyczny?
– Opiekun medyczny należy do grupy zawodów deficytowych.
– Obserwuje się systematycznie wzrastającą liczbę ofert na rynku pracy zarówno krajowym, jak zagranicznym.
– Rynek usług dla osób starszych wciąż będzie się rozwijał i tym samym będzie rosło zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry specjalistów.
– Zawód Opiekuna medycznego był odpowiedzią na zmniejszającą się liczbę pielęgniarek oraz starzejące się społeczeństwo, które wymaga coraz większej opieki.
– Ukończenie kierunku Opiekun medyczny stwarza możliwość przekwalifikowania zawodowego osobom niezwiązanym z branżą medyczną.

Gdzie można zdobyć kwalifikacje?
W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej, kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego prowadzą szkoły policealne. Ponadto szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji „Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”.

Ukończenie szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Uzyskany w ten sposób dyplom opiekuna medycznego pozwala na podjęcie pracy w zawodzie na terenie całej Unii Europejskiej.

Opiekun medyczny – absolwent szkoły lub KKZ jest przygotowany do:
– rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
– świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.


SZKOŁA POLICEALNA „EDUKACJA”
OPIEKUN MEDYCZNY – KIERUNEK BEZPŁATNY
– Cykl kształcenia: 2 semestry
Zajęcia, co dwa tygodnie (piątek, sobota, niedziela)
– Wymagany poziom wykształcenia: Świadectwo ukończenia szkoły średniej. NIE JEST WYMAGANA MATURA!
– Dokumenty i kwalifikacje
Słuchacz, który pozytywnie zda państwowy egzamin zewnętrzny otrzyma DYPLOM zawodowy, uprawniający do podjęcia pracy, jako Opiekun medyczny.


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
– KKZ w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
– KURS BEZPŁATNY
– Wymagany poziom wykształcenia: Ukończenie 18 roku życia, minimum wykształcenie podstawowe.
– KKZ – szansa dla osób bez wykształcenia średniego, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie Opiekun medyczny.
– Dokumenty i kwalifikacje

1. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego po ukończeniu kursu uzyska zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
2. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy przystąpi i zda egzamin zawodowy, w zakresie danej kwalifikacji otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej.
3. Dyplom zawodowy będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i certyfikat kwalifikacji zawodowej.
Dyplom uznawany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
WAŻNE: CKD EDUKACJA organizuje BEZPŁATNE praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu Opiekun medyczny.

Po ukończeniu szkoły lub KKZ, absolwent kierunku Opiekun medyczny potrafi min.:
– zorganizować stanowisko pracy,
– rozpoznawać problemy funkcjonalne, potrzeby biologiczne i psychospołeczne oraz możliwości samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej,
– planować, organizować i wykonywać czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze z uwzględnieniem oceny stanu i praw pacjenta,
– udzielić pierwszej pomocy w zagrożeniu zdrowia i życia,
– podjąć działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki oraz prowadzić edukację w zakresie wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych,
– posługiwać się dokumentacją medyczną,
– współpracować z osobą chorą i niesamodzielną, jej rodziną, grupą społeczną oraz zespołem terapeutycznymi opiekuńczym w procesie opieki, udzielać wsparcia,
– posługiwać się językiem migowym.

Dlaczego CKD „EDUKACJA” ?
– CKD „EDUKACJA” ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu na poziomie szkoły policealnej. Istniejemy od 1997 roku.
– Kształcenie w zawodach medycznych odbywa się na podstawie pozytywnych opinii Ministra Zdrowia.
– Kształcimy BEZPŁATNIE, bez żadnych ukrytych opłat.
– Zapewniamy indywidualne podejście do Słuchaczy, plan zajęć dostosowany do ich potrzeb i możliwości.
– Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów – praktyków sektora ochrony zdrowia pracujących z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
– Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym do organizowania egzaminu zawodowego, a zajęcia prowadzą również czynni zawodowo egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Więcej informacji: https://ckd-edukacja.pl/opiekun_med/


WARTO SPRAWDZIĆ:

  • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) – szansa dla osób bez wykształcenia średniego, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie Opiekun medyczny.
    Nauka w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji
    Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
  • Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ) – oferta dla Słuchaczy kierunku OPIEKUN MEDYCZNY oraz opiekunów medycznych, którzy wcześniej ukończyli ten kierunek.
    TEMAT: „Zadania Opiekuna medycznego w zakresie pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu zleconych leków.”