Tło Hero

Aktualności

Aktualności i wydarzenia

Opiekun medyczny – rekrutacja wrzesień 2020

22 czerwca 2020, Autor: CKD Edukacja

TEKST NIEWIDZIALNY
TEKST NIEWIDZIALNY

Opiekun medyczny to profesjonalista, który pomaga osobie chorej i niesamodzielnej, zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe, a także rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną, podejmuje także współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Rozwijaj swoje kompetencje i umiejętności!
Bądź bardziej konkurencyjny na rynku pracy!

NIEWIDZIALNY TEKST
Rozszerzamy treści nauczania z zakresu:
Usprawniania ruchowego pacjentów
Dietetyki
Opieki nad pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi

Gdzie może pracować opiekun medyczny?      
* Szpitale * zakłady opiekuńczo-lecznicze * ośrodki i domy pomocy społecznej * niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej * hospicja * środowiskowe domy pomocy * fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz ludzi niesamodzielnych * indywidualna opieka w domu pacjenta.

Opiekun medyczny znajdzie zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, które realizują świadczenia zdrowotne i usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i niesamodzielnych, jak również w ramach własnej działalności gospodarczej.

Gdzie można zdobyć kwalifikacje?

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej, kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego prowadzą szkoły policealne. Ponadto szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji „Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”.

Ukończenie szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Uzyskany w ten sposób dyplom opiekuna medycznego pozwala na podjęcie pracy w zawodzie na terenie całej Unii Europejskiej.

Absolwent szkoły lub KKZ jest przygotowany do:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej
  i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

 Dlaczego Opiekun medyczny?

 • Opiekun medyczny należy do grupy zawodów deficytowych.
 • Obserwuje się systematycznie wzrastającą liczbę ofert na rynku pracy zarówno krajowym, jak zagranicznym.
 • Rynek usług dla osób starszych wciąż będzie się rozwijał i tym samym będzie rosło zapotrzebowanie
  na wyspecjalizowane kadry specjalistów.
 • Zawód Opiekuna medycznego był odpowiedzią na zmniejszającą się liczbę pielęgniarek oraz starzejące
  się społeczeństwo, które wymaga coraz większej opieki.
 • Ukończenie kierunku Opiekun medyczny stwarza możliwość przekwalifikowania zawodowego osobom niezwiązanym z branżą medyczną.

SZKOŁA POLICEALNA „EDUKACJA”
Cykl kształcenia: 2 semestry

Zajęcia, co dwa tygodnie
(piątek, sobota, niedziela)

NIEWIDZIALNY TEKST
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji
Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

KIERUNEK BEZPŁATNY

KURS BEZPŁATNY

Wymagany poziom wykształcenia

Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Nie jest wymagana zdana matura!

Ukończenie 18 roku życia, minimum wykształcenie podstawowe.

KKZ – szansa dla osób bez wykształcenia średniego, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie Opiekun medyczny.

CKD EDUKACJA organizuje BEZPŁATNE praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu Opiekun medyczny.

Dokumenty i kwalifikacje

Słuchacz, który pozytywnie zda państwowy egzamin zewnętrzny otrzyma DYPLOM zawodowy, uprawniający do podjęcia pracy, jako Opiekun medyczny.

 1. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego po ukończeniu kursu uzyska zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 2. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy przystąpi
  i zda egzamin zawodowy, w zakresie danej kwalifikacji otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Dyplom zawodowy będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Dyplom uznawany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Po ukończeniu szkoły lub KKZ, absolwent kierunku Opiekun medyczny potrafi min.: 

 • zorganizować stanowisko pracy,
 • rozpoznawać problemy funkcjonalne, potrzeby biologiczne i psychospołeczne oraz możliwości samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej,
 • planować, organizować i wykonywać czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze z uwzględnieniem oceny stanu i praw pacjenta,
 • udzielić pierwszej pomocy w zagrożeniu zdrowia i życia,
 • podjąć działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki oraz prowadzić edukację w zakresie wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • posługiwać się dokumentacją medyczną,
 • współpracować z osobą chorą i niesamodzielną, jej rodziną, grupą społeczną oraz zespołem terapeutycznym
  i opiekuńczym w procesie opieki, udzielać wsparcia,
 • posługiwać się językiem migowym.

Dlaczego CKD „EDUKACJA” ?  

 • CKD „EDUKACJA” ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu na poziomie szkoły policealnej. Istniejemy
  od 1997 roku.
 • Kształcenie w zawodach medycznych odbywa się na podstawie pozytywnych opinii Ministra Zdrowia.
 • Kształcimy BEZPŁATNIE, bez żadnych ukrytych opłat.
 • Zapewniamy indywidualne podejście do Słuchaczy, plan zajęć dostosowany do ich potrzeb i możliwości.
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów – praktyków sektora ochrony zdrowia pracujących z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 • Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym do organizowania egzaminu zawodowego, a zajęcia prowadzą również czynni zawodowo egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.