Tło Hero

Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej, zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe i bio-psycho-społeczne, a także rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze. Pomaga i asystuje personelowi medycznemu oraz współpracuje z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ
Niepubliczna Szkoła Policealna „Edukacja” w Radomiu na kierunku Opiekun medyczny rozszerza treści nauczania z zakresu:
– Usprawniania ruchowego pacjentów,
– Dietetyki
– Opieki nad pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi

XYXXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZ
WAŻNE ZMIANY!
W dniu 1 lutego br. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które wprowadziło ZNACZĄCE ZMIANY w systemie kształcenia OPIEKUNA MEDYCZNEGO.

Zmiany w zakresie kształcenia opiekunów medycznych, które wejdą w życie od 01.09.2021 będą obejmować:
1) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,
Opiekun medyczny jest zawodem medycznym.
2) wydłużenie okresu kształcenia do półtora roku (od września 3 semestry) z dotychczas obowiązujących 2 semestrów (1 roku).
3) możliwość prowadzenia kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej, a nie tak, jak obecnie w formie zaocznej.

CYKL KSZTAŁCENIA:
1,5 roku (3 semestry)

WRZESIEŃ 2021 – TO TWOJA SZANSA na zdobycie zawodu OPIEKUN MEDYCZNY w 1,5 ROKU.
Rekrutacja trwa! Tworzymy grupy:
– w szkole policealnej – dla osób z wykształceniem średnim

ZAPRASZAMY!
ZAPISZ SIĘ ON-LINE TUTAJ

Absolwent kierunku Opiekun medyczny uzyskuje przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
– pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, w podtrzymywaniu aktywności społecznej, wykonywania zabiegów higienicznych (potrzeby bio-psycho–społeczne);
– współdziałania z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
– podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Zgodnie z nową podstawą programową absolwent kierunku Opiekun medyczny będzie także przygotowany do następujących zadań zawodowych:
– wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

– wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
– wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Nowa podstawa programowa dla kierunku Opiekun medyczny zakłada także posiadanie przez opiekunów medycznych takich umiejętności jak m. in.:
– stosowanie metod, technik i sprzętu do wykonania pomiarów antropometrycznych i saturacji krwi,
– wykonywanie i odłączenie wlewu kroplowego
 podawanie leków osobie chorej i niesamodzielnej na zlecenie lekarza lub pielęgniarki
– wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi włośniczkowej i w moczu oraz cholesterolu we krwi włośniczkowej oraz innych testów paskowych, w miejscu opieki nad pacjentem
– wykonywanie określonych czynności z zakresu pobierania materiału do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych
– podawanie leków przez układ oddechowy (nebulizatory, inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem pojedynczych dawek, z dozownikiem uruchamiającym wdech, inhalatory proszkowe)
– podawanie leków podskórnie

Podstawę programową kształcenia w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY w nowym brzmieniu zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Absolwent kierunku Opiekun medyczny może podejmować pracę w:
– szpitalach,
– zakładach opiekuńczo-leczniczych,
– ośrodkach i domach pomocy społecznej
– niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej
hospicjach
– środowiskowych domach pomocy
– fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz ludzi niesamodzielnych
– domu pacjenta jako indywidualna opieka

Opiekun medyczny znajdzie zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, które realizują świadczenia zdrowotne i usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i niesamodzielnych, jak również w ramach własnej działalności gospodarczej.

WAŻNE:
– Opiekun medyczny – kierunek BEZPŁATNY. Brak ukrytych kosztów.
– Opiekun medyczny – zawód, którego przyszłość nie jest zagrożona. Jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów.
– Kadra – zajęcia prowadzone przez praktyków, wykładowcy z uprawnieniami egzaminatorów.
– Dyplomy uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bez konieczności nostryfikowania dyplomu.
– Europejskiej Certyfikat zawodowy wydawany jest również w języku angielskim.
– Plan zajęć dostosowany do potrzeb słuchaczy – Usługa Office 365 – dla naszych słuchaczy bezpłatny dostęp do poczty e-mail, dokumentów, kontaktów i kalendarza oraz do oprogramowania Word, OneNote, PowerPoint i Excel.

WARTO PRZECZYTAĆ:
1. Opiekun medyczny – został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce od lipca 2007 roku;
2. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego;
3. Ministrem właściwym dla zawodu opiekun medyczny jest Minister Zdrowia;
4. Zawód opiekuna medycznego był odpowiedzią na zmniejszającą się liczbę pielęgniarek oraz starzejące się społeczeństwo, które wymaga coraz większej opieki;
5. Rynek usług dla osób starszych wciąż będzie się rozwijał i tym samym będzie rosło zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry specjalistów.
6. Od 01.09.2021 wycofana została możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny.
    Od września 2021 osoby, które mają wykształcenie podstawowe, zawodowe lub gimnazjalne nie mogą kształcić się w tym zawodzie.


WARTO WIEDZIEĆ:

 • OPIEKUN MEDYCZNY – wyższe zarobki już od lipca 2021 roku.Podstawa prawna: USTAWA z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw ogłoszona dnia 21 czerwca 2021 r. (Poz. 1104)
  „Od 1 lipca 2021 minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla opiekunów medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie będzie mogło być niższe niż 3772 zł brutto. Opiekun medyczny został umieszczony w grupie 10 (inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9). Wskaźnik do wyliczenia wynagrodzenia wynosi 0,73 * średnia krajowa (z roku poprzedniego).
  Dlaczego ustawa nie obejmuje opiekunów medycznych zatrudnionych w DPS?
  Gdyż DPS nie jest podmiotem leczniczym, a częścią systemu opieki społecznej. Ustawa nie może regulować czegoś więcej niż to co określone w tytule. Zatem wynagrodzenia dotyczące systemu opieki społecznej powinny być regulowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Czy podmioty lecznicze to tylko szpitale?
  Nie, również ZOL, ZPO, hospicja, sanatoria oraz inne podmioty wykonujące działalność leczniczą.”
  Tekst pochodzi ze strony www.opiekunmedyczny.com.pl