Tło Hero

Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej, zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe i bio-psycho-społeczne, a także rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze. Pomaga i asystuje personelowi medycznemu oraz współpracuje z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ
Niepubliczna Szkoła Policealna „Edukacja” w Radomiu na kierunku Opiekun medyczny rozszerza treści nauczania z zakresu:
– Usprawniania ruchowego pacjentów,
– Dietetyki
– Opieki nad pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi

XYXXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZ
WAŻNE ZMIANY!
W dniu 1 lutego br. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które wprowadziło ZNACZĄCE ZMIANY w systemie kształcenia OPIEKUNA MEDYCZNEGO.

Zmiany w zakresie kształcenia opiekunów medycznych, które wejdą w życie od 01.09.2021 będą obejmować:
1) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,
Opiekun medyczny jest zawodem medycznym.
2) wydłużenie okresu kształcenia do półtora roku (od września 3 semestry) z dotychczas obowiązujących 2 semestrów (1 roku).
3) możliwość prowadzenia kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej, a nie tak, jak obecnie w formie zaocznej.
4) wycofanie możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Przypomnijmy, że KKZ dostępne są także dla osób, które nie mają wykształcenia średniego.
Od września osoby, które mają wykształcenie podstawowe, zawodowe lub gimnazjalne nie będą mogły kształcić się w tym zawodzie.

WRZESIEŃ 2021 – TO TWOJA SZANSA na zdobycie zawodu OPIEKUN MEDYCZNY w 1,5 ROKU.
Rekrutacja trwa! Tworzymy grupy:
– w szkole policealnej – dla osób z wykształceniem średnim

ZAPRASZAMY!
ZADZWOŃ: 600 409 950 lub ZAPISZ SIĘ ON-LINE TUTAJ

Absolwent kierunku Opiekun medyczny uzyskuje przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
– pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, w podtrzymywaniu aktywności społecznej, wykonywania zabiegów higienicznych (potrzeby bio-psycho–społeczne);
– współdziałania z pielęgniarką (także innym personelem medycznym) podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
– konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
– podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Absolwent kierunku Opiekun medyczny może podejmować pracę w:
– szpitalach,
– zakładach opiekuńczo-leczniczych,
– ośrodkach i domach pomocy społecznej
– niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej
hospicjach
– środowiskowych domach pomocy
– fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz ludzi niesamodzielnych
– domu pacjenta jako indywidualna opieka

Opiekun medyczny znajdzie zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, które realizują świadczenia zdrowotne i usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i niesamodzielnych, jak również w ramach własnej działalności gospodarczej.

CYKL KSZTAŁCENIA:
1,5 roku (3 semestry)

WAŻNE:
– Opiekun medyczny – kierunek BEZPŁATNY. Brak ukrytych kosztów.
– Opiekun medyczny – zawód, którego przyszłość nie jest zagrożona. Jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów.
– Kadra – zajęcia prowadzone przez praktyków, wykładowcy z uprawnieniami egzaminatorów.
– Dyplomy uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bez konieczności nostryfikowania dyplomu.
– Europejskiej Certyfikat zawodowy wydawany jest również w języku angielskim.
– Plan zajęć dostosowany do potrzeb słuchaczy – zajęcia tydzień (piątek – popołudniami, sobota, niedziela)
– Usługa Office 365 – dla naszych słuchaczy bezpłatny dostęp do poczty e-mail, dokumentów, kontaktów i kalendarza oraz do oprogramowania Word, OneNote, PowerPoint i Excel.

WARTO PRZECZYTAĆ:
1. Opiekun medyczny – został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce od lipca 2007 roku;
2. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego;
3. Ministrem właściwym dla zawodu opiekun medyczny jest Minister Zdrowia;
4. Zawód opiekuna medycznego był odpowiedzią na zmniejszającą się liczbę pielęgniarek oraz starzejące się społeczeństwo, które wymaga coraz większej opieki;
5. Rynek usług dla osób starszych wciąż będzie się rozwijał i tym samym będzie rosło zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry specjalistów.


WARTO SPRAWDZIĆ:

  • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) – szansa dla osób bez wykształcenia średniego, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie Opiekun medyczny. Nauka w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – wyłącznie do lutego 2021 roku.
  • Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ) – oferta dla Słuchaczy kierunku OPIEKUN MEDYCZNY oraz opiekunów medycznych, którzy wcześniej ukończyli ten kierunek.
    TEMAT: „Zadania Opiekuna medycznego w zakresie pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu zleconych leków.”