Tło Hero

Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej, zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe i bio-psycho-społeczne, a także rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze. Pomaga i asystuje personelowi medycznemu oraz współpracuje z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ
Niepubliczna Szkoła Policealna „Edukacja” w Radomiu na kierunku Opiekun medyczny rozszerza treści nauczania z zakresu:
– Usprawniania ruchowego pacjentów,
– Dietetyki
– Opieki nad pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi

XYXXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZ
Absolwent kierunku Opiekun medyczny uzyskuje przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
– pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, w podtrzymywaniu aktywności społecznej, wykonywania zabiegów higienicznych (potrzeby bio-psycho–społeczne);
– współdziałania z pielęgniarką (także innym personelem medycznym) podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
– konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
– podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Absolwent kierunku Opiekun medyczny może podejmować pracę w:
– szpitalach,
– zakładach opiekuńczo-leczniczych,
– ośrodkach i domach pomocy społecznej
– niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej
hospicjach
– środowiskowych domach pomocy
– fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz ludzi niesamodzielnych
– domu pacjenta jako indywidualna opieka

Opiekun medyczny znajdzie zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, które realizują świadczenia zdrowotne i usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i niesamodzielnych, jak również w ramach własnej działalności gospodarczej.

CYKL KSZTAŁCENIA:
1 rok (2 semestry)

WAŻNE:
– Opiekun medyczny – kierunek BEZPŁATNY. Brak ukrytych kosztów.
– Opiekun medyczny – zawód, którego przyszłość nie jest zagrożona. Jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów.
– Kadra – zajęcia prowadzone przez praktyków, wykładowcy z uprawnieniami egzaminatorów.
– Dyplomy uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bez konieczności nostryfikowania dyplomu.
– Europejskiej Certyfikat zawodowy wydawany jest również w języku angielskim.
– Plan zajęć dostosowany do potrzeb słuchaczy – zajęcia co dwa tygodnie (piątek, sobota, niedziela)
– Usługa Office 365 – dla naszych słuchaczy bezpłatny dostęp do poczty e-mail, dokumentów, kontaktów i kalendarza oraz do oprogramowania Word, OneNote, PowerPoint i Excel.

WARTO PRZECZYTAĆ:
1. Opiekun medyczny – został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce od lipca 2007 roku;
2. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego;
3. Ministrem właściwym dla zawodu opiekun medyczny jest Minister Zdrowia;
4. Zawód opiekuna medycznego był odpowiedzią na zmniejszającą się liczbę pielęgniarek oraz starzejące się społeczeństwo, które wymaga coraz większej opieki;
5. Rynek usług dla osób starszych wciąż będzie się rozwijał i tym samym będzie rosło zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry specjalistów.


WARTO SPRAWDZIĆ:

  • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) – szansa dla osób bez wykształcenia średniego, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie Opiekun medyczny. Nauka w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
  • Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ) – oferta dla Słuchaczy kierunku OPIEKUN MEDYCZNY oraz opiekunów medycznych, którzy wcześniej ukończyli ten kierunek.
    TEMAT: „Zadania Opiekuna medycznego w zakresie pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu zleconych leków.”