Tło Hero

Dlaczego my?

Jesteśmy placówką posiadającą:

 • Decyzje Prezydenta Miasta nadające uprawnienia szkoły publicznej w zakresie kształcenia we wszystkich zawodach proponowanych w szkole policealnej,
 • Pozytywne opinie Kuratora Oświaty dotyczące kształcenia we wszystkich oferowanych zawodach oraz pozytywne opinie Ministra Zdrowia w zakresie kształcenia w zawodach medycznych,
 • Decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatwierdzenia programów Szkolenia dla Kandydatów na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym, Dziennego Opiekuna, Wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia programu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 • Zaświadczenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty o wpisie do rejestru Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli
 • Zawarte ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku porozumienie dotyczące organizacji studiów podyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków pedagogicznych pozwalających zdobyć nauczycielom dodatkowe kwalifikacje.
 • Zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej (na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Dzięki temu nasza placówka znalazła się na liście kilkunastu podmiotów w całej Polsce, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji.
 • AKREDYTACJĘ Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej

Jesteśmy placówką:

 • Upoważnioną przez dyrektora OKE w Warszawie do organizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach, jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w którym odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach, w których kształcimy w Szkole Policealnej
 • Dobrze przygotowującą absolwentów do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie, co potwierdzają pracodawcy, a wielu z nich proponuje swoim pracownikom zdobywanie kwalifikacji bądź ich uzupełnianie w naszej szkole
 • Dobrze zorganizowaną, profesjonalnie prowadzoną przez Halinę Cieślak – wieloletniego nauczyciela, pracownika Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji UM i dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji,
 • Dysponującą zapleczem naukowym. Sale wykładowe wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, a przede wszystkim pracownie „zawodowe”, przystosowane do prowadzenia zajęć praktycznych. GALERIA
 • Dającą możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ważnego w krajach UNII EUROPEJSKIEJ, bez konieczności nostryfikacji
 • Mającą indywidualne podejście do każdego Słuchacza
 • Dbającą nie tylko o najwyższy poziom merytoryczny, ale i dobrą atmosferę
 • Oferującą swoim słuchaczom bezpłatny dostęp do poczty e-mail, ważnych dokumentów, kontaktów i kalendarza z praktycznie dowolnej lokalizacji i większości urządzeń oraz do oprogramowania Word, OneNote, PowerPoint i Excel – Usługa Office 365.

Szybkie przemiany gospodarcze, technologiczne i społeczne wymagają zmian w nastawieniu do kariery edukacyjnej i zawodowej. Warunki, jakie stwarza nasza placówka pozwalają na realizację celów wytyczonych przez młodzież i dorosłych, dotyczących zdobycia dyplomu potwierdzającego nowe kwalifikacje, jak i wysoką jakość kształcenia, co sprawia, że łatwiej jest im odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.