Tło Hero

30 listopada – Aktualizacja statutów szkoły – szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT:
Aktualizacja statutów szkoły – repetytorium z zasad tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego

TERMIN:
30 listopada 2022 rok

Statut jest najważniejszym dokumentem wewnętrznym każdej jednostki oświatowej. To zbiór zasadniczych reguł jej funkcjonowania „konstytucja szkoły”. Widoczna jest też rosnąca świadomość roli tego dokumentu po stronie uczniów i rodziców.
Praca nad statutem jest procesem budowania kultury organizacyjnej szkoły a nie jednorazowym aktem formalnego przyjęcia dokumentu o takiej nazwie. Sztuka pisania statutu opiera się na uporządkowanej wiedzy o przepisach prawa obowiązujących w systemie oświaty i dążeniu do ich komplementarności i wykonalności.
Zapraszamy Państwa na szkolenie wspierające szkoły w dostosowaniu własnych statutów do obowiązującego prawa.
Autorski program szkolenia oraz komplet materiałów szkoleniowych przygotowała Pani Liliana Zientecka.

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów,
nauczycieli odpowiedzialnych za aktualność statutu, wszystkich zainteresowanych.

CELE SZKOLENIA:
1. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę o zakresie delegacji prawnej statutu danego typu szkoły.
2. Wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętność pisania statutu z zachowaniem zasad legislacji.

METODA I FORMA PRACY:
Seminarium z elementami wykładu. Asymilacja wiedzy i jej zastosowanie w praktyce.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
1. Statut szkoły – statut zespołu szkół – wspólny czy odrębny?
2. Omówienie zakresu delegacji prawnej dla statutu szkoły publicznej. Co jest materią statutową szkoły. Co nie jest materią statutową szkoły. Czy różni się delegacja prawna statutu szkoły niepublicznej?
3. Przykładowy układ treści statutowych zgodnych z delegacją statutową dla danego typu szkoły z komentarzem.
4. Podstawowe zasady legislacji, które warto przestrzegać w pisaniu statutu szkoły.
5. Cele i zadania szkoły – zakres delegacji prawnej – praktyczne wskazówki.
6. Organizacja pracy szkoły– zakres delegacji prawnej – praktyczne wskazówki.
7. Ocenianie uczniów. Czego w statucie nie regulujemy?
– Prawidłowe definiowanie kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych.
– Spójność kryteriów oceny zachowania z obowiązkami ucznia. Mierzalny sposób formułowania obowiązków ucznia.
– Prawidłowe formułowanie wymagań edukacyjnych i obowiązek ich dostosowania do indywidualnych rozpoznanych potrzeb uczniów – praktyczne wskazówki.
– Najczęściej popełniane błędy – przykłady rozstrzygnięć nadzoru.
8. Zakres delegacji prawnej o prawach i obowiązkach uczniów. Czym są statutowe prawa ucznia a czym jego uprawnienia wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.
– Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły. Najczęściej popełniane błędy. Przykłady dobrej praktyki.
– Tryb składania skarg i ich rozpatrzenia w przypadku naruszenia praw ucznia. Z czego wynika obowiązek takich zapisów? Jakie prawa ucznia muszą być zapewnione?
– Omówienie orzecznictwa i stanowisk nadzoru pedagogicznego z zakresu stosowania praw i obowiązków uczniów w szkołach.
9. Zakres delegacji prawnej do opisania organów szkoły. Jak opisać organy szkoły wchodzącej
w skład zespołu?
10. Zakres delegacji prawnej do opisania zakresów zadań, praw i obowiązków pracowników szkoły. Różnica w opisywaniu praw i obowiązków pracowników w szkołach publicznych i w szkołach niepublicznych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• TERMIN: 30 listopada 2022 roku
(środa)
• KOSZT: 285 zł
/1 osoba
200 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• CZAS: 09.00 – 13.30
(w tym sesja „pytania o odpowiedzi”)
• LOKALIZACJA:
szkolenie on-line
• ZAPISY:
formularz zamówieniaPOBIERZ

ZAPISY
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Formularz zamówieniaPOBIERZ

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
– organizację szkolenia,
– uczestnictwo w spotkaniu on-line,
– materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail, w tym wzory dokumentów w formie edytowalnej),
– zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
– czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl