Tło Hero

22.11.2023r – Organizacja wewnątrzszkolnego oceniania w szkole – Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT:

Prawidłowa organizacja wewnątrzszkolnego oceniania w szkole – wykonanie zalecenia kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

TERMIN:
22 listopada 2023 rok


Zapraszamy na szkolenie o wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Ocenianie wewnątrzszkolne to obszar działalności szkoły, który jest powodem największej liczby skarg wnoszonych do kuratoriów oświaty przez rodziców. Przyczyną jest to, że w wielu szkołach zapisy w statutach o ocenianiu są nieaktualne i na ich podstawie dochodzi do naruszenia praw ucznia. W kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 dyrektorzy zostali zobowiązani do organizacji doskonalenia warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego. To oznacza, że obowiązkiem każdej szkoły (publicznej i niepublicznej) w roku szkolnym 2023/2024 jest ponowne przeanalizowanie własnych systemów oceniania i pełne dostosowanie ich do obowiązującego prawa w statucie i praktyce szkolnej.

Autorski program szkolenia oraz komplet materiałów szkoleniowych przygotowała Pani Liliana Zientecka, min. wzór prawidłowych zapisów o ocenianiu w statucie szkoły, które są przykładem dobrej praktyki szkolnej.

ADRESACI:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół,
nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół,
wszyscy zainteresowani

CELE SZKOLENIA:
1. Uczestnik szkolenia pozna hierarchię podstaw prawnych oceniania szkolnego i wynikający z niej zakres oceniania wewnątrzszkolnego jaki reguluje statut szkoły.
2. Uczestnik szkolenia rozwinie swoje umiejętności w zakresie prawidłowego formułowania aktów prawa wewnętrznego.
3.Kształtowanie motywacji uczestników szkolenia do budowania kultury prawnej w szkole poprzez tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego zrozumiałych dla uczniów.

METODA I FORMA PRACY:
1. Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
2. Metoda rozwijania praktycznych umiejętności zarządzania oświatą w formie dyskusji za pośrednictwem czatu i w wersji głosowej, prezentacji dobrych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
1. Hierarchia źródeł prawa systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w polskim systemie oświaty. Praktyczne zastosowanie celów oceniania wskazanych w przepisach prawa oświatowego. Omówienie orzecznictwa i stanowisk nadzoru pedagogicznego w sprawach dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Zakres delegacji prawnej do określenia szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego w statucie szkoły – co jest materią prawa powszechnie obowiązującego a co jest materią statutu szkoły – wzór struktury zapisów oceniania wewnątrzszkolnego w statucie szkoły.
3. Prawidłowe formułowanie wymagań edukacyjnych i obowiązek ich dostosowania do indywidualnych rozpoznanych potrzeb uczniów – wzór zapisów, instruktaż działania.
4. Spójność kryteriów oceny zachowania z obowiązkami ucznia. Mierzalny sposób formułowania kryteriów – wzór zapisów.
5. Tryb, formy i zasady oceniania bieżącego. Związek oceniania bieżącego z prawami ucznia – najczęściej popełniane błędy. Czy powszechnie stosowane praktyki oceniania bieżącego się obronią?
6. Prawidłowe stosowanie prawa ucznia do podwyższenia oceny przewidywanej. Czy podawanie informacji miesiąc przed klasyfikacją w świetle nowych zasad oceniania jest potrzebne?
7. Prawidłowe stosowanie zasady jawności ocen, dostępu uczniów i rodziców do ocenionych prac klasowych oraz prawa do uzasadnienia oceny. Jak w praktyce realizować prawo rodziców do informowania ich o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. Na czym polega spójność oceniania wewnątrzszkolnego z udzielaniem wsparcia uczniom.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• TERMIN: 22
 listopada 2023 roku (środa)
• CZAS: 9.30 – 13.00
(w tym sesja „pytania o odpowiedzi”)
• KOSZT: 295 zł/osoba
225 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• LOKALIZACJA:
szkolenie on-line przeprowadzone przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams
Link do spotkania otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym szkolenie
• ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Formularz rejestracyjny – POBIERZ


CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
organizację szkolenia,

 uczestnictwo w spotkaniu on-line,
materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail, w tym wzory dokumentów w formie edytowalnej),
zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl