Tło Hero

Arkusze organizacji szkół – szkolenie on-line 19 marca 2024 z Lilianą Zientecką

SZKOLENIE ON-LINE

Temat: Arkusze organizacji szkół na rok szkolny 2024/2025 – aktualne przepisy, optymalne rozwiązania
Termin: 19 marca 2024 rok


Zapraszamy na szkolenie, na którym autorka programu i prowadząca szkolenie Liliana Zientecka, nie tylko przypomni aktualny stan prawny organizacji szkół dla dzieci i młodzieży – ale także podda krytyce wiele nieuzasadnionych prawem schematów działania, które warto wzruszyć.

Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest najważniejszym zadaniem dyrektorów szkół i organów prowadzących w miesiącach marzec – maj. Proces ten wymaga biegłej znajomości i prawidłowej interpretacji aktualnych przepisów o organizacji procesów kształcenia. To także czas, by poddać refleksji dotychczasowe praktyki i zadać sobie pytanie – a może tym razem zrobimy inaczej?

ADRESACI:
d
yrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży
pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zatwierdzenie arkuszy
wszyscy zainteresowani

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego zatwierdzenia arkuszy organizacji z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym:
optymalnej realizacji ramowych planów nauczania;

nowego standardu zatrudnienia specjalistów;
zastosowania przepisów dających przestrzeń do optymalnej organizacji zajęć.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE w dniu 19 marca 2024 roku (wtorek)
1. Tryb pracy nad arkuszem organizacji szkoły w roku szkolnym 2024/2025 – terminy obowiązujące dyrektora i terminy obowiązujące organy prowadzące – wzory pism.
2. Optymalna organizacja szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży:
1) liczba uczniów w oddziałach szkolnych, w tym w oddziałach klas pierwszych;
2) wykaz przepisów o organizacji kształcenia obywateli Ukrainy obowiązujących w roku 2024/2025 i mających wpływ na organizację nowego roku szkolnego;
3) zasady organizacji zajęć w klasach łączonych w szkole podstawowej i szkole specjalnej;
4) przepisy o planowaniu zajęć obowiązkowych w oddziałach i grupach oddziałowych, a także w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych;
5) planowanie organizacji zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym i uzupełniającym;
6) limit godzin kształcenia w zawodzie i formy realizacji praktycznej nauki zawodu.
3. Optymalna organizacja zajęć obowiązkowych dla szkoły nieobowiązkowych dla ucznia, a także sposób ich zaplanowania w arkuszu organizacji i realizacji;
7) ustalenie limitu godzin do dyspozycji dyrektora i zasad ich realizacji;
8) ustalenie limitu godzin doradztwa zawodowego i zasad ich realizacji;
9) ustalenie limitu godzin wychowania do życia w rodzinie i zasad ich realizacji;
10) ustalenie limitu godzin religii i zasad ich realizacji.
4. Docelowy standard zatrudnienia specjalistów obowiązujący od 1 września 2024 r. – metoda ustalenia liczby godzin dla specjalistów w tym obowiązkowej liczby godzin z przeznaczeniem na zadania i zajęcia pedagoga specjalnego i psychologa.
5. Organizacja kształcenia specjalnego – jak planować i jak realizować zajęcia rewalidacyjne.
6. Organizacja zajęć z zakresu wsparcia ucznia w rozwoju:
1) jak planować pracę specjalistów?
2) jak planować organizację kształcenia specjalnego?
3) jak planować zajęcia dla uczniów cudzoziemskich?
7. Kompetencje organu prowadzącego do ustalenia zasad planowaniu pracy świetlicy szkolnej i biblioteki szkolnej.
8. Istota rozstrzygnięć nadzorczych w sprawie wytycznych do arkusza organizacji – przykład informacji jaką organ zatwierdzający arkusze organizacji ma prawo przekazać dyrektorom

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Termin: 19 marca 2024 roku (wtorek)
• Koszt: 310 zł/osoba,
235 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• Czas: 14.00 – 17.00 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
• Lokalizacja: spotkanie on-line,
LINK do spotkanie otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym szkolenie.
Platforma: Microsoft Teams

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: szkolenia@edukacja.radom.pl
POBIERZ FORMULARZ

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
organizację szkolenia;
uczestnictwo w spotkaniu on-line;
materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany adres e-mail, w tym wzory dokumentów w formie edytowalnej);
• zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu;
• czasowy dostęp uczestników do nagrania
ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, wiadomości e-mail prosimy wysyłać na adres: szkolenia@edukacja.radom.pl