Tło Hero

Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023 i organizacja zajęć specjalistycznych

SZKOLENIE ON-LINE

Temat: Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023 i organizacja zajęć specjalistycznych
Termin: 22 marca 2022 rok

 

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych, wszystkich zainteresowanych

CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym:
1) optymalnej realizacji ramowych planów nauczania dla szkół ponadpodstawowych;
2) optymalnego planowania pracy nauczycieli.

METODA I FORMA PRACY:
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
1. Co nam mówi model finansowania szkół ponadpodstawowych?
2. Cechy organizacji szkoły ponadpodstawowej mające wpływ na poziom wydatków ponoszonych na jej prowadzenie:
1) liczba uczniów w oddziale – jaką strategię przyjąć?
2) organizacja wybranych zajęć edukacyjnych w podziale na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe i międzyklasowe – przykłady optymalizacji z życia wzięte;
3) organizacja kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, w tym praktycznej nauki zawodu.
3. Organizacja klas sportowych, dwujęzycznych, międzynarodowych i przygotowania wojskowego – poznaj zasady finansowania tej formy kształcenia zanim się zdecydujesz.
4. Katalog podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej –używaj tych nazw.
5. Ramowy plan nauczania LO, Technikum, szkół branżowych i policealnych.
6. Praktyczny model ustalenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora dla szkoły – zasady ich wykorzystania.
7. Organizacja religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego – optymalne rozwiązania.
8. Zakres obowiązkowej organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu organizacyjnym.
· Standard zatrudnienia specjalistów – Optymalizacja pracy na stanowiskach specjalistów?
· Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych poza arkuszem organizacyjnym.
· Optymalny i efektywny model przydziału zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Trzy modele organizacji kształcenia specjalnego – jaką formę przyjąć?
10. Zajęcia, których nie trzeba planować w arkuszu organizacyjnym.
11. Organizacja biblioteki szkolnej – optymalne rozwiązania.
12. Optymalne planowanie pracy szkoły w arkuszu organizacyjnym – najczęściej popełniane błędy.
13. Nowy tryb opiniowania arkusza organizacyjnego – wzory pism.
14. Zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji:
· W jakich sytuacjach organ prowadzący może nakazać dyrektorowi zmianę w arkuszu organizacyjnym?
· W jakich sytuacjach Kurator Oświaty może nakazać organowi prowadzącemu zmianę w arkuszu organizacyjnym?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Termin: 22 marca 2022 roku (wtorek)
• Koszt: 280 zł/osoba
260 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• Czas: 10.00 – 13.30 (w tym sesja „pytania o odpowiedzi”)
• Lokalizacja: spotkanie on-line,
LINK do spotkanie otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym szkolenie.
Platforma: Microsoft Teams

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl POBIERZ FORMULARZ

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl