Tło Hero

Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 i organizacja zajęć specjalistycznych

SZKOLENIE ON-LINE

Temat: Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 i organizacja zajęć specjalistycznych
Termin: 10 marca 2022 rok

 

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych, wszystkich zainteresowanych

CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym:
1) optymalnej realizacji ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych;
2) optymalnego planowania pracy nauczycieli.

METODA I FORMA PRACY:
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
1. Co nam mówi model finansowania szkół podstawowych?
2. Cechy organizacji szkoły podstawowej mające wpływ na poziom wydatków ponoszonych na jej prowadzenie:
1) liczba uczniów w oddziale – przykłady optymalizacji z życia wzięte;
2) organizacja wybranych zajęć edukacyjnych w podziale na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe i międzyklasowe – przykłady optymalizacji z życia wzięte.
3. Nauka w klasach łączonych – czym różni się praca w klasach łączonych od pracy w grupie międzyklasowej?
4. Organizacja klas sportowych i dwujęzycznych – poznaj szczegółowe zasady finansowania tej formy kształcenia zanim się zdecydujesz.
5. Katalog podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej – używaj tych nazw.
6. Ramowy plan nauczania szkoły podstawowej – zajęcia obowiązkowe dla ucznia i zajęcia obowiązkowe dla szkoły a nieobowiązkowe dla ucznia.
7. Praktyczny model ustalenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora dla szkoły – zasady ich wykorzystania.
8. Organizacja religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowegooptymalne rozwiązania.
9. Zakres obowiązkowej organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu organizacyjnym.
· Standard zatrudnienia specjalistów – optymalizacja pracy na stanowiskach specjalistów
· Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych poza arkuszem organizacyjnym.
· Optymalny i efektywny model przydziału zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10. Trzy modele organizacji kształcenia specjalnego – jaką formę przyjąć?
11. Dlaczego w definicji arkusza organizacyjnego nie ma zajęć indywidualnego nauczania, zajęć zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, zajęć realizowanych indywidualnie lub w grupie do 5 osób z uczniami objętymi kształceniem specjalnym?
12. Zasady organizacji zajęć na warunkach określonych w odrębnych przepisach:
· nauka języka polskiego dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy,
· zajęcia umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej zakres obowiązkowego stosowania i pozyskiwania środków na ten cel.
13. Organizacja biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej – optymalne rozwiązania.
14. Optymalne planowanie pracy nauczycieli w arkuszu organizacyjnym – najczęściej popełniane błędy.
15. Nowy tryb opiniowania arkusza organizacyjnego – wzór pisma do KO
16. Zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji:
· W jakich sytuacjach organ prowadzący może nakazać dyrektorowi zmianę w arkuszu organizacyjnym?
· W jakich sytuacjach Kurator Oświaty może nakazać organowi prowadzącemu zmianę w arkuszu organizacyjnym?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Termin: 10 marca 2022 roku (czwartek)
• Koszt: 280 zł/osoba
260 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
• Czas: 10.00 – 13.30 (w tym sesja „pytania o odpowiedzi”)
• Lokalizacja: spotkanie on-line,
LINK do spotkanie otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym szkolenie.
Platforma: Microsoft Teams

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl POBIERZ FORMULARZ

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl