Tło Hero

Nadzór pedagogiczny i organizacja roku szkolnego 2022/2023- szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

Temat: Organizacja pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023
z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty i kierunków polityki oświatowej państwa

Termin: 24 sierpnia 2022 rok

Zadaniem każdego dyrektora jednostki oświatowej jest:

 • podsumowanie nadzoru pedagogicznego pełnionego w minionym roku szkolnym, w tym doprowadzenie do podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wykorzystania wyników tego nadzoru;
 • zaplanowanie pracy szkoły z uwzględnieniem zmian jakie wynikają z nowych przepisów obowiązujących
  w systemie oświaty;
 • opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny 2022/2023 z uwzględnieniem założeń polityki oświatowej państwa i wdrożenia zmian.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które będzie kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych do sprawnego zaplanowania pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023.
Autorski program szkolenia ora komplet materiałów szkoleniowych w tym wzory niezbędnych dokumentów przygotowała Pani Liliana Zientecka.

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów, kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych, wszystkich zainteresowanych

CELE SZKOLENIA:
1. Uporządkowanie wiedzy o aktualnych zmianach w organizacji pracy szkół.
2. Prawidłowe sporządzenie planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

METODA I FORMA PRACY:
1. Asymilacja wiedzy z zakresu nadzoru pedagogicznego i praktycznego zastosowania przepisów prawa.
2. Seminarium z elementami ćwiczeń praktycznych w tworzeniu dokumentacji nadzoru pedagogicznego.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
Sesja I – Implementacja nowych przepisów prawa oświatowego
1. Zmiany w podstawie programowej i wymaganiach egzaminów zewnętrznych.
2. Zmiany w organizacji roku szkolnego dla szkół kształcących w zawodach.
3. Zatrudnienie i organizacja pracy specjalistów – wzór zapisów w statucie.
4. Organizacja nauczania zdalnego na podstawie nowych przepisów – wzór zapisu w statucie.
5. Obowiązkowa organizacja wyżywienia w szkołach podstawowych – wzór zapisów w statucie.
6. Inne zmiany wynikające z bieżących komunikatów i zapowiedzi MEiN.

Sesja II – Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2022/2023
1. Podsumowanie pracy szkoły w minionym roku szkolnym, w tym podjęcie uchwały rady pedagogicznej
w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły– wzór uchwały.
2. Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – opublikowanych przez Ministra Edukacji Narodowej 8 lipca br.
3. Ćwiczenia – przykładowe plany działań nadzorczych realizujących kierunki polityki oświatowej państwa:

 • wzór planu kontroli;
 • wzór planu wspomagania nauczycieli;
 • wzór planu obserwacji zajęć i zadań statutowych prowadzonych przez nauczycieli

4. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023 – wzór planu nadzoru pedagogicznego.
5. Dokumentowanie czynności z nadzoru pedagogicznego – praktyczne wskazówki by dokumentacji było mniej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Termin: 24 sierpnia 2022 roku (środa)
• Koszt: 250 zł/osoba
210 zł/każda kolejna osoba z tej samej placówki
• Czas: 9.00 – 12.30 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
• Lokalizacja: spotkanie on-line,
LINK do spotkania otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym szkolenie.
Platforma: Microsoft Teams

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl POBIERZ FORMULARZ

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 • organizację szkolenia,
 • uczestnictwo w spotkaniu on-line,
 • materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail, w tym wzory dokumentów w formie edytowalnej),
 • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
 • czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl