Tło Hero

Rekrutacja – Szkoła Policealna

SZKOŁA POLICEALNA

1. Klauzula informacyjna RODO – do pobrania

2. Wymagania Niepublicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” w Radomiu:
O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
Wymagania formalne:

  • podanie o przyjęcie do Szkoły – formularz dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub urzędowo) – nie jest wymagana zdana matura
  • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr programowo wyższy, dokumenty poświadczające ukończenie niższych semestrów,
  • 1 fotografia – do legitymacji – podpisana imieniem i nazwiskiem,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich. Gwarantujemy dostęp do BEZPŁATNYCH BADAŃ lekarskich – skierowanie dostępne w sekretariacie szkoły
  • dowód osobisty lub – w przypadku osób niepełnoletnich – akt urodzenia (do wglądu).

Rekrutacja do Szkoły ma charakter ciągły, co oznacza, że kandydaci mogą składać dokumenty w każdym czasie w ciągu trwającego roku szkolnego, natomiast zostają przyjęci na semestr, na którym uruchomienie zajęć planowane jest w najbliższym terminie. Nowe grupy mogą zaczynać zajęcia we wrześniu i/lub lutym.

INNE – Regulamin rekrutacji