Tło Hero

22 września 2020 – DOTOWANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK W CZASIE TRWAJĄCEJ EPIDEMII I INNE ZADANIA JST Z ZAKRESU DOTOWANIA DO WYKONANIA W OSTATNIM KWARTALE 2020R.

SZKOLENIE ON-LINE
SZKOLENIE ON-LINE
Temat:

DOTOWANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK W CZASIE TRWAJĄCEJ EPIDEMII I INNE ZADANIA JST Z ZAKRESU DOTOWANIA DO WYKONANIA W OSTATNIM KWARTALE 2020R.
Termin:
22 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest porządkowanie procesu dotowania szkół i placówek. Tym razem zajmiemy się zadaniami JST do wykonania w ostatnim kwartale bieżącego roku przez powiaty i miasta wykonujące zadania powiatów.
1. Omówimy stosowanie przepisów szczególnych, wydanych w 2020 r. ze względu na epidemię, które zmieniają ustawowe zasady dotowania szkół kształcenia ustawicznego i wybranych placówek oświatowych.
2. We wrześniu organy prowadzące niepubliczne szkoły i placówki złożą do JST wnioski o udzielenie dotacji na rok budżetowy 2021. Nauczymy się jak rozpatrując wniosek możemy uporządkować ewidencję tych jednostek prowadzoną przez JST.
3. Zachęcę Państwa do tego, by w listopadzie dokonać podsumowania wypłaconych części dotacji, ich aktualizacji i przygotować się do przekazania ostatniej części w grudniu. Nauczymy się jak ustalać ostateczne kwoty dotacji pobranej w roku 2020, w tym przekazanej na organizację kształcenia specjalnego, które będą podstawą jej rozliczenia w styczniu 2021 r.

ADRESACI:
Pracownicy JST prowadzący zadania oświatowe z zakresu dotowania szkół, w tym szkół kształcenia ustawicznego i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do:
· stosowania przepisów szczególnych o dotowaniu szkół i placówek oświatowych w roku 2020, wydanych ze względu na epidemię;
· prawidłowej aktualizacji dokonanej w lipcu 2020 r.;
· prawidłowego ustalenia kwot dotacji do rozliczenia pobranych w 2020 r.;
· prawidłowego ustalenia kwot dotacji przekazanych na organizację kształcenia specjalnego do odrębnego rozliczenia;
· profesjonalnego przygotowania procesu dotacji na 2021r.

METODA I FORMA PRACY:
1. Metoda asymilacji wiedzy z analizą przypadków.
2. Seminarium z elementami wykładu i omówieniem wzorów do zastosowania.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE
1. Odpowiedzialność JST za czynności podejmowane w związku z ustaleniem wysokości należnej dotacji i jej przekazaniem.
2. Terminy roszczeń finansowych wynikających z procesu dotowania właściwe dla organu dotowanego i organu dotującego.
3. Istota dotacji przekazywanej szkołom, w tym szkołom kształcenia ustawicznego i placówkom oświatowym.
4. Szczególne przepisy dotyczące dotowania obowiązujące w 2020 r. ze względu na trwającą epidemię – jak je stosować, jaki wpływ mają na rozliczenie i kontrolę dotacji.
5. Tryb ustalenia liczby słuchaczy uprawnionych do dotacji w szkołach, w miesiącach trwania epidemii.
6. Ustalenie należnej kwoty dotacji dla domu wczasów dziecięcych i wybranych placówkach specjalnych na podstawie przepisów szczególnych obowiązujących w 2020 r. ze względu na epidemię.
7. Ustalenie kwot dotacji pobranej w 2020 r., w tym przekazanej na organizacje kształcenia specjalnego do rozliczenia w styczniu 2021 r. – wzór pisma JST.
8. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji na rok 2021 – wzór pisma JST.
9. Aktualność ewidencji prowadzonej przez JST i innych rejestrów organu dotującego podstawą procesu dotowania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Termin: 22 września 2020 roku (wtorek)
Koszt: 225 zł/osoba
Czas: 09.30 – 13.00 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
Lokalizacja: spotkanie on-line

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl POBIERZ FORMULARZ
Szczegóły oferty szkolenia do pobrania TUTAJ.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl