Tło Hero

25 LUTEGO 2021 – ARKUSZ ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT: Arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022 – racjonalnie i skutecznie.

Termin: 25 LUTEGO 2021 ROKU


Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za zadania JST związane z organizacją lokalnego systemu oświaty.
Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów jednostek oświatowych, a także dla samorządowców odpowiedzialnych za lokalny system oświaty. Prawidłowe i umiejętne zaplanowanie organizacji przedszkoli w największym stopniu determinuje zapanowanie nad podstawową kwotą dotacji dla przedszkola oraz sprawne i skuteczne pozyskanie subwencji oświatowej i dotacji na zadania wychowania przedszkolnego.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, które będzie repetytorium podstaw prawnych obowiązujących w organizacji systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022, a także okazją do zaproponowania rozwiązań usprawniających organizację lokalnych systemów oświaty. 

CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym:
– repetytorium podstaw prawnych organizacji wychowania przedszkolnego;
 – seminarium prezentujące racjonalne rozwiązania organizacyjne, których stosowanie może usprawnić pracę przedszkoli oraz lokalnych systemów oświaty;

METODA I FORMA PRACY:
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
1. Związek zadań realizowanych przez przedszkole z modelem finansowania zadań oświatowych (subwencja, dotacja) i systemem informacji oświatowej – zadania dyrektora w zakresie prawidłowości wprowadzenia danych.
2. Organizacja wychowania przedszkolnego w JST – wyniki rekrutacji, grupy jednorodne czy grupy zróżnicowane wiekowo.
3. Trzy formy organizacji kształcenia specjalnego (oddział integracyjny, oddział specjalny, włączenie ucznia objętego kształceniem specjalnym do oddziału ogólnodostępnego). Analiza porównawcza tych form pod względem organizacyjnym i finansowym.
4. Standardy organizacji pracy przedszkola wynikające z przepisów prawa:

  • liczebność oddziałów;
  • czas pracy przedszkola i czas pracy poszczególnych oddziałów;
  • czas pracy nauczyciela a czas zajęć przedszkolnych – praktyczne rozwiązania;
  • przydział nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.

5. Zasady realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

  • organizacja zajęć przygotowujących do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
    – kwalifikacje nauczycieli;
  • organizacja zajęć religii w przedszkolu.

6. Formy indywidualizacji w wychowaniu przedszkolnym, w tym organizacja nauki języka polskiego dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy, co powinniśmy wiedzieć o ich organizacji i finansowaniu?
7. Organizacja pracy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach specjalistów: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny – zapisy w statucie dające możliwość elastycznego przydziału zadań specjalistom.
8. Tryb pracy nad arkuszem organizacyjnym.
9. Planowanie pracy nauczycieli w arkuszu organizacyjnym.
10. Kompetencje kuratora oświaty, związków zawodowych i organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego – zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
TERMIN: 25 lutego 2021 (czwartek)
KOSZT: 215 zł/osoba
CZAS: 10.00 – 13.00 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
LOKALIZACJA: spotkanie on-line **

* Cena obejmuje organizację szkolenia, uczestnictwo w spotkaniu on-line, materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
** Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny, dostępny do pobrania TUTAJ na adres: konferencja@edukacja.radom.pl.
Program
szkolenia do pobrania TUTAJ.
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości. Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950.                                                                                
Szczegóły techniczne dołączenia do grupy szkoleniowej znajdą Państwo na naszej stronie: www.ckd-edukacja.pl