Tło Hero

5 MARCA 2021 – Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT: Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 – racjonalnie i skutecznie.
TERMIN: 5 MARCA 2021 ROKU


Szkolenie on-line dla dyrektorów, wicedyrektorów i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za zadania JST związane z organizacją lokalnego systemu oświaty.
Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów jednostek oświatowych, a także dla samorządowców odpowiedzialnych za lokalny system oświaty. Prawidłowe i umiejętne zaplanowanie organizacji przedszkoli w największym stopniu determinuje zapanowanie nad podstawową kwotą dotacji dla przedszkola oraz sprawne i skuteczne pozyskanie subwencji oświatowej i dotacji na zadania wychowania przedszkolnego.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, które będzie repetytorium podstaw prawnych obowiązujących w organizacji systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022, a także okazją do zaproponowania rozwiązań usprawniających organizację lokalnych systemów oświaty. 

CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym:

  • repetytorium podstaw prawnych organizacji wychowania przedszkolnego;
  • seminarium prezentujące racjonalne rozwiązania organizacyjne, których stosowanie może usprawnić pracę przedszkoli oraz lokalnych systemów oświaty;

METODA I FORMA PRACY:
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE
1. Związek zadań realizowanych przez przedszkole z modelem finansowania zadań oświatowych szkół ponadpodstawowych, w tym kształcenia w zawodzie.
2. Związek pozyskiwania środków z subwencji oświatowej z systemem informacji oświatowej – zadania dyrektora w zakresie prawidłowości wprowadzenia danych.
3. Standardy organizacji pracy szkoły ponadpodstawowej wynikające z modelu finansowania zadań oświatowych.

  • racjonalna liczebność oddziałów w szkole ponadpodstawowej;
  • zasady realizacji zajęć edukacyjnych w podziale na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe, międzyklasowe i międzyszkolnych – praktyczne rozwiązania.

4. Ramowy plan nauczania LO, Technikum, szkół branżowych i szkół policealnych – zajęcia obowiązkowe i zajęcia dodatkowe dla ucznia oraz zajęcia obowiązkowe dla szkoły a fakultatywne dla ucznia.
5
. Model organizacji praktycznej nauki zawoduuporządkowanie spraw kadrowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
6. Godziny do dyspozycji dyrektora – praktyczny model ustalania liczby godzin dla szkoły i zasady ich wykorzystania.
7. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej finansowanie.

  • Organizacja pracy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach specjalistów: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny – zapisy w statucie dające możliwość elastycznego przydziału zadań specjalistom.
  • Elastyczny model organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – jak dążyć do efektywności i racjonalność tych zajęć?

8. Trzy modele organizacji kształcenia specjalnego (oddział integracyjny, oddział specjalny, włączenie ucznia objętego kształceniem specjalnym do oddziału ogólnodostępnego). Model właściwy dla szkoły ponadpodstawowej – analiza porównawcza pod względem organizacyjnym i finansowym.
9. Elastyczny model organizacji kształcenia specjalnego – jak dążyć do efektywności i racjonalności stosowanych form wsparcia?
10. Cztery formy indywidualizacji kształcenia, co powinniśmy wiedzieć o ich organizacji i finansowaniu?
11.
Organizacja zajęć na warunkach określonych w odrębnych przepisach:

  • nauka języka polskiego dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy,
  • zajęcia umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – zakres obowiązkowego stosowania i pozyskiwania środków na ten cel.

12. Organizacja biblioteki szkolnej – racjonalne rozwiązania.
13.
Planowanie pracy nauczycieli w arkuszu organizacyjnym – czy rozdysponować wszystkie nadgodziny?
14.
Kompetencje kuratora oświaty, związków zawodowych i organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego – zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji. W jakich sytuacjach możliwe jest nakazanie dyrektorowi zmian w arkuszu organizacyjnym. 

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
TERMIN: 5 marca 2021 (piątek)
KOSZT: 215 zł/osoba
CZAS: 10.00 – 13.00 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
Lokalizacja: spotkanie on-line **
* Cena obejmuje organizację szkolenia, uczestnictwo w spotkaniu on-line, materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz czasowy dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
** Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny do pobrania TUTAJ na adres: konferencja@edukacja.radom.pl.
Program szkolenia do pobrania TUTAJ.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950.                                                                                

Szczegóły techniczne dołączenia do grupy szkoleniowej znajdą Państwo na naszej stronie: www.ckd-edukacja.pl