Tło Hero

08.11.2023r – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole/przedszkolu – Szkolenie on-line z Lilianą Zientecką

SZKOLENIE ON-LINE
TEMAT:
Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu po zatrudnieniu specjalistów – przygotowanie do kontroli Kuratora Oświaty.
TERMIN:
8 listopada 2023 rok


Zapraszamy na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawidłowej organizacji wsparcia uczniów po implementacji nowych przepisów. autorka programu szkolenia, pani Liliana Zientecka, przygotowała dla Uczestników bogaty zestaw wzorów dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie i dokumentowanie wsparcia uczniów realizowanego w szkole/przedszkolu.

Od września 2022 r w polskim systemie oświaty obowiązuje standard zatrudnienia specjalistów.
Ta sytuacja zmienia paradygmat udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach. W kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 zakłada się kontrole kuratorium oświaty z realizacji zmiany wdrożonej we wrześniu 2022 roku „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”.

ADRESACI:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli,
specjaliści i nauczyciele zatrudnieni w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach,
przedstawiciele organów prowadzących szkoły i przedszkola,
wszyscy zainteresowani

CELE SZKOLENIA:
1. Uczestnik szkolenia zdobędzie uporządkowaną wiedzę z zakresu zasad wspierania ucznia w rozwoju w szkole/przedszkolu.
2. Uczestnik szkolenia rozwinie własne umiejętność planowania pracy specjalistów i dokumentowania wsparcia ucznia udzielanego przez nauczycieli i specjalistów.
3. Uczestnik szkolenia zostanie przygotowany i zmotywowany do wdrożenia nabytej wiedzy i umiejętności do bieżącej pracy szkoły/przedszkola.

METODA I FORMA PRACY:
1. Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
2. Metoda rozwijania praktycznych umiejętności zarządzania oświatą w formie dyskusji za pośrednictwem czatu i w wersji głosowej, prezentacji dobrych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE:
1. Zakładane rezultaty wprowadzenia standaryzacji zatrudnienia specjalistów jako model włączającej szkoły/włączającego przedszkola.
2. Zasady pełnego wdrożenia przepisów o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
a). rozpoznanie potrzeb uczniów – wzór arkusza obserwacji;
b). prawidłowe planowanie zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – wzór rekomendacji;
c). współdziałanie z rodzicami – wzór informacji;

d). ocena efektywności udzielanej pomocy – wzór podsumowania wsparcia;
3. Istota dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów objętych wsparciem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształceniem specjalnym – instruktaż działania.
4. Prawidłowo prowadzona dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – wykaz dokumentacji.
5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w statucie szkoły po zmianach – wzory zapisów dla szkoły i przedszkola.
6. Organizacja pracy specjalistów – wzory zakresów zadań specjalistów.
7. Udzielanie wsparcia uczniom w toku bieżącej pracy – wzór zakresu zadań nauczycieli

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
TERMIN: 8 listopada 2023 roku (środa)
CZAS: 9.30 – 13.00 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
KOSZT:295 zł/osoba
220 zł/ każda kolejna osoba z tej samej placówki
LOKALIZACJA:
szkolenie on-line
Link do spotkania otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym szkolenie.
ZAPISY: Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl
Formularz rejestracyjny – POBIERZ

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
• organizację
szkolenia,
uczestnictwo w spotkaniu on-line,
materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, w tym wzory dokumentów w formie edytowalnej),

zaświadczenie
w formacie PDF potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

czasowy dostęp uczestników do nagrania
ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

WYKŁADOWCA:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl