Tło Hero

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 – sprawnie i skutecznie

Radom, 26 marca 2020 rok

Szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za zadania JST związane z organizacją lokalnego systemu oświaty.

Zapraszamy na szkolenie, które stanowić będzie repetytorium podstaw prawnych obowiązujących w organizacji systemu oświaty w roku szkolnym 2020/2021, a także okazją do zaproponowania rozwiązań usprawniających organizację lokalnych systemów oświaty.

Cele szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym:

 1. repetytorium podstaw prawnych (dotychczasowych i nowych) organizacji pracy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i kształcenia ustawicznego;
 2. seminarium prezentujące racjonalne rozwiązania organizacyjne, których stosowanie może usprawnić pracę szkół i przedszkoli oraz lokalnych systemów oświaty;
 3. przygotowanie uczestników szkolenia do wstępnych działań przygotowujących ruch kadrowy.

Metody i formy pracy:

 • Repetytorium z elementami wykładu.
 • Seminarium odnoszące się do doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Kazuistyka problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Termin: 26 marca 2020 roku (czwartek)

 • Koszt: 310 zł/os*
 • Czas: 9.00 -14.00
 • Lokalizacja: Radom, ul. B. Limanowskiego 26/30 Dworek Saski

* Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie drukowanej i elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), lunch oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

* koszt szkolenia dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej przez tę samą placówkę to 280 zł.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny (kliknij tutaj) na adres: konferencja@edukacja.radom.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 23 marca 2020 roku. Szczegółowa oferta szkolenia do pobrania tutaj.

PLAN SZKOLENIA

Sesja I

Repetytorium z podstaw prawnych organizacji pracy szkoły/przedszkola.

 1. Arkusz organizacyjny to nie to samo, co organizacja pracy szkoły – co z tego wynika?
 2. Terminy zatwierdzenia arkusza organizacyjnego a terminy zatwierdzenia organizacji pracy szkoły – jaką strategię warto przyjąć?
 3. Jak zaplanować udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu organizacyjnym – czy wszystko planujemy w arkuszu?
 4. Cztery formy indywidualizacji kształcenia – co powinniśmy wiedzieć o ich organizacji i finansowaniu?
 5. Organizacja zajęć na warunkach określonych w odrębnych przepisach – nauka języka polskiego dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy, zajęcia umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – zakres obowiązkowego stosowania i pozyskiwania środków na ten cel.
 6. Organizacja religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego – zakres obowiązkowego stosowania.
 7. Kompetencje kuratora oświaty, związków zawodowych i organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego – zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji.

Sesja II

Przygotowanie arkusza organizacyjnego dla przedszkoli/szkół.

 1. Arkusz organizacyjny przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego:
 • podstawy prawne organizacji wychowania przedszkolnego;
 • czas pracy nauczyciela a czas zajęć przedszkolnych – praktyczne rozwiązania;
 • organizacja zajęć przygotowujących do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
  – kwalifikacje nauczycieli;
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w wychowaniu przedszkolnym.
 1. Arkusz organizacyjny szkoły dla dzieci i młodzieży:
 • ramowe plany nauczania, limity uczniów, klasy łączone, zajęcia realizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, między klasowych i indywidualnie – praktyczne rozwiązania;
 • ustawowy katalog szkolnych zajęć edukacyjnych – zastosowanie w praktyce;
 • organizacja klas sportowych, dwujęzycznych, przygotowania wojskowego, integracyjnych
  i specjalnych;
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w arkuszu organizacyjnym – racjonalne rozwiązania;
 • organizacja biblioteki szkolnej – racjonalne rozwiązania;
 • organizacja świetlicy szkolnej – racjonalne rozwiązania.
 1. Arkusz organizacyjny szkoły w systemie kształcenia ustawicznego – seminarium wg potrzeb.

Sesja III

Decyzje kadrowe na podstawie arkusza organizacyjnego – wstępne działania.

 1. Przydział godzin i funkcji dla nauczycieli w arkuszu organizacyjnym – jaką strategię przyjąć?
 2. Decyzje kadrowe na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego:
 • zasady przydziału godzin dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć;
 • warunki i tryb przenoszenia nauczycieli na inne stanowisko pracy w tej samej lub innej szkole;
 • warunki i tryb uzupełniania przez nauczyciela obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole
 • warunki tryb rozwiązania stosunku pracy z powodu zmian organizacyjnych w szkole/przedszkolu.
 1. Dokumentacja porządkująca zatrudnienia nauczycieli oraz powierzeń funkcji dla nauczycieli.

Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.             
Na Państwa telefony czekamy pod jednym z numerów telefonów (48) 363 01 02, 600 409 950.