Tło Hero

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

Studia podyplomowe z zakresu Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera wpisują się w aktualne tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych. Przedszkola, szkoły i placówki (integracyjne, ogólnodostępne) zobligowane są do zapewnienia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem i  z całościowymi zaburzeniami rozwoju odpowiednich warunków edukacyjnych, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, uwzględniających potencjał rozwojowy, jak również ograniczenia w różnych obszarach  funkcjonowania.

Założenia programu studiów podyplomowych są odpowiedzią na standardy kształcenia nauczyciela. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem podyplomowych studiów Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera absolwent jest przygotowany do:

  • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju,
  • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju w placówce i w środowisku domowym,
  • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
  • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych,
  • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób z osób z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju a także dla ich rodzin,
  • wspomaganie ucznia z autyzmem lub z całościowymi zaburzeniami rozwoju w warunkach przedszkola lub szkoły.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, współpracę z ich środowiskiem. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Czas trwania: 3 semestry.

Liczba punktów ECTS: 45