Tło Hero

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:
•    podstaw prawnych  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej
•    psychofizjologicznych problemów człowieka w środowisku pracy
•    wypadków przy pracy
•    chorób zawodowych
•    zarządzania bezpieczeństwem pracy
•    wymagań higieniczno – sanitarnych
•    oceny ryzyka zawodowego
•    zasad udzielania pierwszej pomocy

Absolwent może podejmować pracę:
•    Państwowa Inspekcja Pracy,
•    ośrodki szkoleniowe
•    zakładowe służby BHP

Cykl kształcenia: 3 semestry