Tło Hero

Biologia

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • przygotowania merytorycznego do nauczania biologii
  • Program realizowany na studiach jest oparty o obowiązujące standardy nauczania biologii. Studia zapewniają właściwe przygotowanie absolwentów studiów wyższych do nauczania tego przedmiotu (prowadzenia zajęć), zgodnie z zakresem podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Absolwent może podejmować pracę  :

  • szkoły podstawowe
  • szkoły ponadpodstawowe

Cykl kształcenia: 3 semestry