Tło Hero

Aktualizacja dotacji oświatowych z budżetu JST w 2020r

SZKOLENIE ON-LINE
 21 maja 2020 rok

Pierwsza aktualizacja dotacji oświatowych z budżetu JST w 2020 r.
– kompendium wiedzy z zakresu ustalania rocznych kwot dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST i sposobu ich przekazywania.

Zapraszamy na szkolenie on-line, które ma na celu przygotowane uczestników do zastosowania prostych, zrozumiałych dla wszystkich, procedur ustalania rocznych kwot dotacji i ich aktualizacji. Dodatkowo omówione zostaną zasady nadzoru JST nad danymi wprowadzanymi do SIO, jako instrument skutecznego pozyskiwania subwencji oświatowej, a także sposób przekazania środków wyodrębnionych na organizację kształcenia specjalnego. Rozwiejemy wątpliwości związane z dotowaniem jednostek oświatowych, które z mocy przepisów o ograniczeniu funkcjonowania zmieniły sposób dokumentowania swojej działalności.
Adresaci szkolenia:
Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za ustalanie rocznych kwot dotacji oświatowych udzielanych z budżetu JST i dokonanie ich aktualizacji, przedstawiciele podmiotów dotowanych, wszyscy zainteresowani.
Cel główny szkolenia:
Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przeprowadzenia aktualizacji dotacji w 2020 roku.
Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę zapewniającą prawidłowość działania przy ustalaniu należnych dotacji.
 2. Doskonalenie umiejętności prawidłowego ustalania rocznych kwot dotacji oraz prawidłowego dokonywania aktualizacji wypłaconych części dotacji.
 3. Promowanie postaw systemowego porządkowania procesu dotacji i pozyskiwania subwencji oświatowej.

 Metody i formy pracy:

 • spotkanie on-line
 • metody asymilacji wiedzy – seminarium z elementami wykładu, analizą sytuacji i przypadków,
 • dyskusja dydaktyczna w oparciu o wzory druków do zastosowania.

Informacje organizacyjne:

 • Termin: 21 maja 2020 roku 
 • Koszt: 200 zł/osoba*
 • Czas: 9.00 – 12.00 (seminarium i sesja „pytania i odpowiedzi”
 • Lokalizacja: spotkanie on-line

* Cena obejmuje organizację szkolenia, uczestnictwo w spotkaniu on-line, materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz dostęp uczestników do nagrania ze spotkania, pod warunkiem, że jakość połączenia z Internetem będzie wystarczająca do zrealizowania nagrania, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do środy 20 maja 2020 roku.

POBIERZ FORMULARZ

PLAN SZKOLENIA – Do pobrania TUTAJ


Sesja I
Prawidłowe ustalenie rocznych kwot dotacji na rok 2020 – proste rozwiązania.

1. Analiza rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej – co się zmienia?
2.
Prawidłowe stosowanie wag w przypadku nauczania domowego, nauczania indywidualnego, a także trzech wag dla szkół pracujących w trudnych warunkach demograficznych.
3.
Prawidłowe ustalenie PKD dla jednostek wychowania przedszkolnego – gotowy wzór działania.
4.
Prawidłowe ustalenie rocznych kwot dotacji uczniów objętych kształceniem specjalnym i WWR w placówkach wychowania przedszkolnego – eliminacja najczęściej popełnianych błędów.
5.
Prawidłowe ustalenie rocznych kwot dotacji dla szkół podstawowych, LO, Technikum i BSI stopnia – katalog możliwych sytuacji, w tym zasady stosowania wag na kształcenie zawodowe.
6.
Algorytm wskaźnika zwiększającego – gotowy wzór działania, w tym wykaz danych potrzebnych do jego obliczenia w 2020 roku.
7.
Prawidłowe ustalenie rocznej kwoty dotacji dla szkół z obszaru kształcenia ustawicznego, w tym dotacji za efekt kształcenia.
8.
Aktualizacja dotacji za miesiące I-V, z uwzględnieniem ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie epidemii.
9.
Prawidłowe ustalenie rocznej kwoty dotacji dla uczestnika realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i słuchaczy KKZ.

Sesja II
Zasady prawidłowego przekazywania dotacji po aktualizacji w 2020 roku.

1. Ustawowe zasady przekazywania 12 części dotacji. Obowiązki dotowanego i obowiązki dotującego wynikające z ustaw.
2. Zasady aktualizacji wypłaconych części dotacji po otrzymaniu metryczki subwencyjnej:

 • sprawdzenie ustawowych limitów wyrównania dotacji – proste rozwiązanie;
 • wyrównania wypłaconych części dotacji po aktualizacji rocznej kwoty dotacji – proste rozwiązanie
  wzór pisma do dotowanego.

3. Zasady podziału rezerwy oświatowej, w tym z tytułu wzrostu zadań oświatowych.
4. Systemowy monitoring zadań realizowanych w JST na podstawie danych z SIO – nadzór nad terminowym i prawidłowym wprowadzeniem danych jako podstawa wypłacania dotacji.
5.
Wyodrębnienie części dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego – jak przekazać te środki by nie było problemu z ich rozliczeniem – proste rozwiązania.

Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.              
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres konferencja@edukacja.radom.pl