Tło Hero

Edukacja dla bezpieczeństwa – edukacja obronna

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:
•    znajomości systemu i struktury obronności państwa,
•    przygotowania do sytuacji zagrożeń,
•    umiejętności neutralizowania sytuacji kryzysowych,
•    powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej,
•    systemów ostrzegania i alarmowania,
•    zasad udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego ,
•    dydaktyki i metodyki nauczanego przedmiotu.

Absolwent może podejmować pracę:
•     szkoły ponadpodstawowe
•    koordynatora bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych i kulturalnych.

Cykl kształcenia: 3 semestry