Tło Hero

Informatyka i technologia informacyjna

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:
•    nowoczesnej dydaktyki i metodyki nauczania informatyki,
•    praktycznego wykorzystania nowoczesnego oprogramowania użytkowego
      oraz sieci Internet w pracy zawodowej jako narzędzi komunikowania się
      i wspomagania procesu dydaktycznego,
•    posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

Absolwent może podejmować pracę:
•    szkoły podstawowe
•    szkoły ponadpodstawowe

Cykl kształcenia: 3 semestry