Tło Hero

Kurs w zakresie KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

ADRESACI:

 • Państwowe, Ochotnicze i Zakładowe Straże Pożarne
 • Jednostki i służby ochrony przeciwpożarowej
 • Jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujące z Systemem.
 • Policja
 • Wojsko Polskie
 • Straż Graniczna

PODSTAWA PRAWNA:
Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

CEL:
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. 

WYMAGANIA – warunki uczestnictwa w KPP:

 1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.
 3. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 4. Ukończone 18 lat.

CO DAJE KURS KPP:
Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin, z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem, z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.
KURS Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony jest otrzymaniem tytułu ratownika.

Informacje organizacyjne:
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
66 godzin, w tym większość czasu poświęcona jest na część praktyczną szkolenia
TRYB ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, co pozwala na łączenie pracy ze zdobywaniem nowych kwalifikacji lub uzupełnianiu dotychczasowych.
MIEJSCE
Zajęcia Kursu KPP odbywają w siedzibie CKD „EDUKACJA”, ul. Limanowskiego 26/30
CENA: uzależniona od liczebności grupy.
Cena obejmuje koszty organizacyjne, przerwy kawowe oraz materiały dydaktyczne dla każdego z uczestników oraz zaświadczenia.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006r.)
Art.15

 1. Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241), podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2013 r. poz. 7), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.
 2. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.
 3. Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.