Tło Hero

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452),

Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Cel kursu:
Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności oraz po spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w Ustawie, uczestnik nabywa uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program:
Program kursu jest zgodny z Załącznikiem 8 do Rozporządzenia

Tryb zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym lub innym – po uzgodnieniu z uczestnikami kursu – w siedzibie CKD „EDUKACJA” w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.

Wydawane dokumenty:
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku zgodnie z Załącznikiem 10 do Rozporządzenia.

  • Informacje organizacyjne

Czas trwania: 36 godz.

Koszt:
W zależności od liczebności uruchomionej grupy, ok. 400 zł
Cena obejmuje koszty organizacyjne, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia.

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  2. jest pełnoletnia,
  3. ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
  4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu, co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r.).

WARTO PRZECZYTAĆ:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 25 maja 2018 r. 

Od 2 czerwca 2018 r. szkoły nowego ustroju szkolnego obowiązuje rozporządzenie regulujące organizowanie przez publiczne szkoły wycieczek, wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z jego przepisami kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

W nowym rozporządzeniu odstąpiono od możliwości sprawowania funkcji kierownika wycieczki przez inną osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły (która ukończyła kurs) Obostrzenia dotyczące odpowiednich kwalifikacji dla kierowników wycieczek szkolnych dotyczą form turystyki kwalifikowanej, w tym obozów wędrownych.