Tło Hero

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności  w zakresie:

  • posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych.
  • zdobędzie wiedzę o możliwościach edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz o metodach oddziaływania rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego, także umiejętności praktyczne w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania zróżnicowanych grup.
  • będzie przygotowany do współorganizacji kształcenia integracyjnego (inkluzyjnego), a także zdobędzie umiejętności organizowania i koordynowania kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością na różnych poziomach i w różnych formach edukacji, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych i terapeutycznych.Absolwent ujawnia postawy prospołeczne i zgodne z podejściem humanistycznym opartym o szacunek, umiejętność dialogu i wrażliwość społeczną wobec osób niepełnosprawnych.
  • Zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami: niewidomymi i słabo widzącymi, niesłyszącymi i słabo słyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
  • Absolwent studiów jako pedagog specjalny będzie organizował i koordynował proces kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego w placówce ogólnodostępnej, a w szczególności zadaniem jego będzie: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych; określanie i organizowanie form i sposobów udzielania wsparcia edukacyjnego; koordynacja działań zespołu nauczycieli w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych; organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli; współpraca z placówkami kształcenia specjalnego i innymi podmiotami działającymi na rzecz niepełnosprawnych
    w zakresie wynikającym z potrzeb placówki ogólnodostępnej.

Absolwent może podejmować pracę :

  • na stanowisku pedagoga specjalnego w : przedszkolach ogólnodostępnych; szkołach ogólnodostępnych,
  • na stanowisku nauczyciela wspomagającego w: przedszkolach integracyjnych; oddziałach integracyjnych; szkołach ogólnodostępnych; klasach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1245).

Zapisz się