Tło Hero

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

  • pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, w tym programowania i podejmowania oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
  • stosowania nowatorskich metod i form kształcenia tych osób sprzyjających ich rozwojowi i przystosowaniu,
  • konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Absolwent może podejmować pracę w:

  • placówkach oświatowych /szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły ogólnodostępne, integracyjne/,
  • warsztaty pracy chronionej,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • domy pomocy społecznej,
  • placówki dziennego pobytu.

Cykl kształcenia: 3 semestry