Tło Hero

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności  w zakresie:

 • stymulowania rozwoju i zapobiegania sytuacjom kryzysowym wśród dzieci i młodzieży,
 • pełnienia roli wychowawcy i opiekuna, a w szczególności formułowania celów wychowawczych dotyczących rozwoju dzieci i młodzieży,
 • opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki
 • organizowania samopomocowych działań opiekuńczych, wychowawczych i zaradczych,
 • organizowania życia codziennego i sprawowania opieki w grupach dziecięcych i młodzieżowych

Absolwent może podejmować pracę w:

 • szkołach podstawowych, i ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych /wychowawca w świetlicy szkolnej, pedagog szkolny, wychowawca w bursie szkolnej, internacie, itp./
 • świetlicach  środowiskowych,
 • domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • policyjnych izbach dziecka
 • domach pomocy społecznej,
 • społecznościach samorządowych/pedagog środowiskowy/

Cykl kształcenia: 3 semestry

Zapisz się