Tło Hero

Przygotowanie pedagogiczne

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności  w zakresie:

  • pedagogiki  (m.in. myśl pedagogiczna, koncepcje szkoły, teorie kształcenia
    i wychowania, środowisko społeczne ucznia, działania nauczyciela na rzecz własnego rozwoju)
  • psychologii  (m.in. wybrane teorie rozwoju, projektowanie działań wspomagających rozwój, procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne oraz społeczne w toku kształcenia)
  • prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania systemu oświaty
  • dydaktyki przedmiotowej (metodyki)
  • edukacji przez projekty
  • diagnostyki edukacyjnej
  • technologię informacyjną w pracy nauczyciela
  • BHP i odpowiedzialności prawnej opiekuna

Cykl kształcenia: 3 semestry

Studia są adresowane do osób z wykształceniem wyższym (zawodowym lub magisterskim) i przygotowują do pracy nauczycielskiej (prowadzenia przedmiotu nauczania lub rodzaju zajęć) w zakresie, w którym osoby te posiadają kwalifikacje uzyskane na ukończonym przez nie kierunku studiów.