Tło Hero

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności  w zakresie:

 • diagnozy i opracowywania programów resocjalizacji
 • metodyki i zasad pracy resocjalizacyjnej,
 • ogólnego przygotowania do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie,
 • systemowego podejścia do problemów wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Absolwent może podejmować pracę w:

 • szkołach i placówkach oświatowych
 • placówkach  wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, terapeutycznych,
 • zespołach kuratorskiej służby sądowej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • instytucjach rządowych, pozarządowych i organach samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii  społecznej oraz resocjalizacji,
 • agencjach ochrony,
 • policji

Cykl kształcenia: 3 semestry