Tło Hero

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w publicznych i niepublicznych szkołach/przedszkolach.

21 stycznia 2020 roku, Radom

Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb każdego ucznia jest statutowym zadaniem każdej publicznej i niepublicznej szkoły/przedszkola, a także obowiązkiem każdego nauczyciela. W opublikowanych przez Ministra Edukacji Narodowej „Kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020” wskazane zostały zadania do kontroli i monitorowania przez Kuratora Oświaty, w tym:

  • „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
  • „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola/szkoły oraz w środowisku społecznym”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w czasie, którego dowiedzą się Państwo jak szkoła powinna realizować wyżej wymienione zadania i poznają zasady ewidencjonowania i rozliczania środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, pracownicy JST nadzorujący szkoły i przedszkola, księgowi rozliczający środki przekazane na organizację kształcenia specjalnego, wszyscy zainteresowani.

Cele szkolenia:

1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole/przedszkolu.
2. Doskonalenie umiejętności elastycznego organizowania wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Kształtowanie postaw gotowości do pełnego wdrożenia zasad edukacji włączającej.

 PLAN SZKOLENIA

I sesja Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty.

1.       Cztery etapy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zadaniem każdej szkoły/przedszkola.
2.       Racjonalna organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3.       Formy indywidualizacji kształcenia:
          a). nauczanie indywidualne;
          b). zindywidualizowana ścieżka kształcenia – przykłady racjonalnych rozwiązań organizacyjnych;
          c). indywidualny program i toku nauki – przykładowe rozwiązania.
4.       Bezwzględny obowiązek dostosowanie programów nauczania i wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb uczniów – przykładowe rozwiązania.
5.       Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6.       Kadrowe aspekty zatrudniania pedagoga, psychologa, logopedy i specjalistów – wzór zapisów w statucie.
7.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zadaniem statutowym szkoły/przedszkola – wzór zapisów w statucie.

II sesja – Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej?

1.       Możliwości elastycznej organizacji kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej:
          a). rola wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutyczny;
          b). racjonalna organizacja zajęć rewalidacyjnych;
          c). racjonalna organizacja zajęć prowadzonych indywidualnie i w zespołach;
          d). przedłużenie nauki i/lub zwolnienie z wybranych zajęć.
2.       Kadrowe aspekty zatrudnienia pedagoga specjalnego i specjalisty zatrudnionego w celu organizacji kształcenia specjalnego – wzór zapisów w statucie szkoły.
3.       Dokumentacja organizacji kształcenia specjalnego.
4.       Kształcenie specjalne zadaniem statutowym każdej szkoły/przedszkola – wzór zapisów w statucie.

III sesja – Systemowa organizacja wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1. Istota wsparcia ucznia w rozwoju w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
2. Organizacja opieki nad uczniem przewlekle chorym i/lub z niepełnosprawnością w szkole/ przedszkolu.
3. Model finansowania działań wspierających ucznia, co powinien wiedzieć dyrektor, pracownik samorządowy i księgowy?
4. Zasada celowości wydatkowania środków przekazanych na organizację kształcenia specjalnegow przedszkolach/szkołach prowadzonych przez JST. Praktyczne wykonanie art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w JST- praktyczne rozwiązania.
5. Zasada celowości wydatkowania środków przekazanych na organizacje kształcenia specjalnego w formie dotacji podmiotowej do publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST- praktyczne rozwiązania.

Metoda i forma prowadzenia zajęć:

  • Seminarium z elementami wykładu.
  • Kazuistyka problemów rozstrzyganych przez sądy i zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

 Informacje organizacyjne

  • Termin: 21 stycznia 2020 roku (wtorek)
  • Koszt: 310 zł/os*
  • Czas: 9.00 -14.30
  • Lokalizacja: Centrum „Arka”, ul. Kalles-Krauza 19, Radom (wjazd od ul. Niedziałkowskiego)

* Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie drukowanej i elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), lunch oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

* koszt szkolenia dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej przez tę samą placówkę to 280 zł.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 17 stycznia 2020 roku.Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.

Na Państwa telefony czekamy pod jednym z numerów telefonów (48) 363 01 02, 600 409 950.