Tło Hero

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności  w zakresie:

  • Analizy potrzeb edukacyjnych i ogólnorozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
  • Formułowania celów edukacyjnych i wychowawczych dotyczących rozwoju dziecka oraz jego sytuacji rodzinnej i społecznej;
  • Nowoczesnych metod kształcenia, korekty zachowań, strategii wychowawczych i profilaktycznych;
  • Twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych i rozwojowych
  • Wspomagania rozwoju kreatywności dziecka oraz jego uzdolnień
  • Ogólnych warunków diagnozowania potrzeb, sytuacji, funkcji i zagrożeń rozwojowych dziecka

Absolwent może podejmować pracę w:

  • przedszkolach,
  • szkołach podstawowych,
  • innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych specjalizujących się w wychowaniu,  opiece i edukacji  na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Cykl kształcenia: 3 semestry