Tło Hero

Wiedza o społeczeństwie

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • poruszania się w obszarze zagadnień związanych z problematyką relacji i stosunków międzynarodowych w ujęciu historyczno-politologicznym, to jest od schyłku XVIII wieku po współczesność
  • nabycie umiejętności przekładania teorii politologiczno-społecznych na praktykę szkolną
  • przygotowania do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie
  • technologii informacyjnych w zakresie zastosowania ich w praktyce szkolnej
  •  i pozaszkolnej
  • samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także  korzystania z różnych źródeł informacji.

Absolwent może podejmować pracę:

  • szkoły ponadpodstawowe

Cykl kształcenia: 3 semestry