Tło Hero

Seminarium szkoleniowe – NOWA USTAWA – KADRY W OŚWIACIE w kontekście reformy edukacji

Dyrektorzy, Wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

W grudniu 2016 roku został przyjęty projekt zmian ustawy Prawo oświatowe, który wprowadza zmianę ustroju szkolnego. Rzeczywistość oświatowa zmienia się gruntownie i obejmuje wszystkie poziomy edukacyjne wprowadzając poważne modyfikacje w organizacji szkół i placówek oświatowych.

Nieuniknione są poważne zmiany kadrowe dotyczące wszystkich pracowników zatrudnionych
w szkołach, nie tylko nauczycieli, ale także pracowników niepedagogicznych, jak i kadrę zarządzającą. Nowe Prawo Oświatowe reguluje proces zmian, wskazuje możliwe rozwiązania. W okresie przejściowym wdrażania reformy oświatowej także Karta Nauczycieli przewiduje szczególne regulacje
w stosunku do nauczycieli przekształcanych i wygaszanych szkół.

W okresie tak trudnych decyzji kadrowych na pewno warto wiedzieć, jakie możliwości w kwestiach regulowania stosunku pracy z poszczególnymi pracownikami przewidział Ustawodawca i jakie narzędzia prawne mogą Państwo wykorzystywać.

Dlatego zaprosiliśmy Państwa wraz pracownikami działu kadr na szkolenie, którego głównym tematem była:

NOWA USTAWA – KADRY W OŚWIACIE w kontekście reformy edukacji

Program szkolenia:

 1. Status prawny pracowników oświaty: dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w związku z nową strukturą organizacyjną:
 • Szkoły podstawowe
 • Zespoły szkół
 1. Nauczyciele i dyrektorzy w przekształcanym gimnazjum:
 • Dyrektor gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową
 • Dyrektor gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej
 • Nauczyciele/dyrektorzy/wicedyrektorzy gimnazjum przekształconego lub włączonego do liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia.
 1. Konkurs na stanowisko dyrektora.
 2. Nauczyciele i dyrektorzy szkół dla dorosłych.
 3. Nauczyciele/ pracownicy niebędący nauczycielami/ dyrektorzy przekształconego liceum Ogólnokształcącego i technikum.
 4. Nauczyciele/pracownicy niebędący nauczycielami/dyrektorzy zatrudnieni w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, szkole policealnej oraz szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
 5. Nauczyciel – jego status w okresie do 31 sierpnia 2019 roku – projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
 • nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania oraz na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach,
 • obowiązek podjęcia pracy na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
 • zobowiązanie nauczyciela do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych,
 • podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w inne placówce,
 • wolne stanowiska pracy dla nauczycieli,
 • fundusz socjalny,
 • stan nieczynny dla nauczyciela lub ograniczenie zatrudnienia,
 • stan nieczynny dla nauczyciela wygaszanego gimnazjum,
 1. Nauczyciel gimnazjum – jego status w okresie do 31 sierpnia 2019 roku – projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – rozwiązanie stosunku pracy w wygaszanym/ likwidowanym gimnazjum.
 2. Nauczyciel – jego status w okresie do 31 sierpnia 2019 roku – projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – awans zawodowy i urlop dla poratowania zdrowia.
 3. Pracownicy niebędący nauczycielami – wygaszane gimnazjum.
 4. Dyrektor wygaszanego gimnazjum.
 5. Zmiany w Karcie Nauczyciela. Artykuł 20 Karty Nauczyciela.
 6. Stanowiska pracy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pod ochroną.
 7. Kadencyjność kadry kierowniczej w szkole a gwarancja lub możliwość dalszego zatrudnienia w okresie przejściowym wynikającym z ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe.
 8. Planowanie zatrudnienia w przypadku przekształcenia i włączenia gimnazjum do innej szkoły.
 9. Obowiązki informacyjne i ważne terminy związane z wprowadzaną reformą.

Spotkanie poprowadziła pani EWA KONIKOWSKA-KRUK. Wieloletni pracownik centralnej administracji rządowej, do niedawna Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, praktyk tworzący prawo oświatowe, wykładowca prawa oświatowego, prawa pracy na uczelniach oraz prowadząca szkolenia dla pracowników JST dyrektorów szkół i nauczycieli.