Tło Hero

25 sierpnia 2020 – NADZÓR PEDAGOGICZNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – ZADANIA DYREKTORA

SZKOLENIE ON-LINE
SZKOLENIE ON-LINE
Temat:
NADZÓR PEDAGOGICZNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – ZADANIA DYREKTORA
Termin:
25 SIERPNIA 2020 ROKU

Nadzór pedagogiczny jest instrumentem podnoszenia jakości pracy w systemie oświaty. Nowy rok szkolny jak zwykle niesie z sobą pakiet aktualnych wyzwań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wniosków i wyników z nadzoru pełnionego przez kuratora oświaty i dyrektora.
Zadaniem każdego dyrektora jednostki oświatowej (przedszkola, szkoły, placówki) jest:
1.
zapoznanie się z wynikami i wnioskami nadzoru pedagogicznego organów wyższego stopnia, w tym z kierunkami polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny;
2.
przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków z pełnionego nadzoru pedagogicznego w minionym roku szkolnym, w terminie do 31 sierpnia br.;
3.
przeprowadzenie głosowania rady pedagogicznej nad uchwałą o sposobie wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy tej jednostki oświatowej;
4.
przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny, w terminie do 15 września br.
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego program stanowi praktyczne przygotowanie do realizacji wyżej wymienionych zadań dyrektora.

ADRESACI:
Szkolenie on-line dla dyrektorów i wicedyrektorów publicznych i niepublicznych szkół oraz organów prowadzących szkoły, wszystkich zainteresowanych.

CELE SZKOLENIA:
1.
Uporządkowanie wiedzy z zakresu organizacji nadzoru pedagogicznego w polskim systemie oświaty.
2. Nabycie umiejętności sporządzenia planu nadzoru z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz wyników i wniosków z pełnionego nadzoru.
3. Nabycie praktycznych umiejętności stosowania narzędzi nadzoru pedagogicznego.

METODA I FORMA PRACY:
1. Asymilacja wiedzy z zakresu nadzoru pedagogicznego i praktycznego zastosowania przepisów prawa.
2.
Seminarium z elementami ćwiczeń praktycznych w tworzeniu wymaganej prawem dokumentacji z nadzoru pedagogicznego.

PLAN SZKOLENIA ON-LINE
1. Omówienie trybu działania nadzoru pedagogicznego w polskim systemie oświaty.
2.
Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
3.
Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora – przykłady dobrych praktyk.
4.
Tryb podjęcia uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły, przedszkola, placówki – wzór.
5.
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 (wzór) z uwzględnieniem:
a).
wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w jednostce oświatowej w poprzednim roku szkolnym;
b).
podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa opublikowanej przez Ministra Edukacji Narodowej 3 lipca br.
6.
Formy nadzoru pedagogicznego – przykładowe plany działania – ćwiczenia:
a).
przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia – wzór;
b).
plan kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej – wzór;
c).
plan wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań – wzór;
d).
plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych wynikających z działalności statutowej- wzór;
e).
zakres monitorowania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej- wzór.
7.
Dokumentowanie czynności z nadzoru pedagogicznego – praktyczne wskazówki, by dokumentacji było mniej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Termin: 25 sierpnia 2020 roku (wtorek)
Koszt: 225 zł/osoba
Czas: 12.30 – 16.00 (w tym sesja „pytania i odpowiedzi”)
Lokalizacja: spotkanie on-line

ZAPISY:
Zgłoszenia udziału w spotkaniu on-line można dokonać: wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres: konferencja@edukacja.radom.pl POBIERZ FORMULARZ
Szczegóły oferty szkolenia do pobrania TUTAJ

WYKŁADOWCA
:
Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
Na Państwa telefony czekamy pod numerem telefonu + 48 600 409 950, informacje mailowe prosimy wysyłać na adres: konferencja@edukacja.radom.pl