Tło Hero

Dlaczego Szkoła Policealna prowadzona przez CKD EDUKACJA?

Dlaczego Szkoła Policealna prowadzona przez CKD „EDUKACJA”?

 1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
 2. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w trybie weekendowym, dogodnym także dla słuchaczy, którzy już podjęli pracę.
 3. W programie nauczania są przede wszystkim przedmioty powiązane z przyszłym zawodem.
 4. CKD „EDUKACJA” ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu policealnym.
 5. Kształcenie w zawodach medycznych odbywa się na podstawie pozytywnych opinii Ministra Zdrowia.
 6. W ofercie edukacyjnej proponujemy KIERUNKI BEZPŁATNE
 7. Gwarancja profesjonalnej kadry wykładowców.
 8. Baza dydaktyczna szkoły – pracownie wyposażone w nowoczesny i niezbędny sprzęt oraz środki dydaktyczne.
 9. Praktyki zawodowe słuchacze odbywają w szpitalach, gabinetach stomatologicznych, pracowniach protetycznych, aptekach, gabinetach kosmetycznych, gabinetach masażu, a zawarte porozumienia z tymi instytucjami gwarantują wysoki poziom odbywanych praktyk i dobre przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu.
 10. Słuchacze mogą przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wśród kadry dydaktycznej mamy wykładowców z uprawnieniami egzaminatorów.
 11. Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym do organizowania zarówno etapu teoretycznego, jak i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dlatego nasi uczniowie nie muszą zdawać egzaminów zawodowych w innych szkołach.
 12. Wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zwodzie.
 13. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, który otrzymują absolwenci naszej szkoły policealnej jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 14. Dodatkowe BEZPŁATNE szkolenia dla naszych Słuchaczy prowadzone przez firmy będące liderami rynków branżowych, na których działają.
 15. Usługa Office 365 – dla naszych słuchaczy bezpłatny dostęp do poczty e-mail, ważnych dokumentów, kontaktów i kalendarza z praktycznie dowolnej lokalizacji i większości urządzeń oraz do oprogramowania Word, OneNote, PowerPoint i Excel.

Ukończenie szkoły policealnej, a w szczególności zdobycie zawodu poszukiwanego na rynku pracy daje szansę podniesienia swoich kwalifikacji i wyróżnienia się na tym rynku lub uzupełnienia wykształcenia osobom, które już pracują w zawodzie.

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, który ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w wysokim poziomie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez naszych absolwentów, ale także w ocenie instytucji zewnętrznych, które wizytowały naszą placówkę – Szkołę Policealną „Edukacja”.

W marcu 2015 roku w Szkole Policealnej „Edukacja” odbyła się zewnętrzna ewaluacja problemowa, przeprowadzona przez wizytatorów, przedstawicieli  Kuratorium Oświaty.

Sprawdzeniu, przeanalizowaniu i ocenie poddane zostały między innymi prowadzone procesy edukacyjne, zarządzanie szkołą, współpraca z partnerami zewnętrznymi. Możemy pochwalić się bardzo wysokimi ocenami:

 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  Nasza ocena A
 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację.
  Nasza ocena B
 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu (…) potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
  Nasza ocena B