Tło Hero

Opiekunka dziecięca

XZOpiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi XZ(najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia).
XXZadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie
XZo jego potrzeby.

Absolwent kierunku Opiekunka dziecięca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • określania poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka;
 • planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę;
 • prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • stosowania zabiegów profilaktycznych i prostych zabiegów leczniczych oraz podawania leków na zlecenie lekarza;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Absolwent kierunku Opiekunka dziecięca może podejmować pracę w:

 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • środowisku domowym w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi
 • szpitalach, hospicjach
 • różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi).

Cykl kształcenia:

2 lata (4 semestry)

WAŻNE:

Zawód „opiekunka dziecięca” zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podobnie jak i inne zawody opiekuńcze, jest zawodem deficytowym i poszukiwanym na rynku pracy (MEN)

WARTO SPRAWDZIĆ – SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Opiekun dziecięcy w żłobku lub w klubie dziecięcym

1. 280 godzinne szkolenie
Przeznaczone dla osób posiadających, co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

2. 80 godzinne szkolenie
Przeznaczone dla osób bez 6 – miesięcznego doświadczenia w pracy z dziećmi poprzedzającego okres zatrudnienia na stanowisku opiekuna a posiadających, co najmniej średnie wykształcenie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.

3. 40 godzinne szkolenie
Przeznaczone dla osób zamierzających świadczyć pracę w charakterze wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

Po ukończeniu określonej formy szkoleniowej można pracować, jako:

 • opiekun w żłobku,
 • opiekun w klubie dziecięcym,
 • opiekun dzienny,
 • opiekun w środowisku domowym. Posiadamy decyzję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr 4/2011 zatwierdzającą programy szkoleń zgodnie z art.16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opiekun dzienny
Opiekun dzienny – osoba, która może sprawować opiekę na dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia.

1. 160 godzinne szkolenie
Przeznaczone dla osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji oraz nie pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

2. 40 godzinne szkolenie uzupełniające
Przeznaczone dla osób posiadających kwalifikacje:

 • pielęgniarki
 • położnej
 • opiekunki dziecięcej
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego

Po ukończeniu szkoleń można podjąć prace jako:

 • opiekun dzienny
 • opiekun w środowisku domowym

Warto przeczytać:
Opiekuna dziecięca – zajęcie dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go. Istotna jest również kreatywność, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.